Child Protection Quiz – Shan

0%

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိူင်ႈ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းၼိူင်ႈ။ လိူၵ်ႈပၼ်ဢၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူႊဢၼ်တႃႉ။

Correct! Wrong!

ၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းၼိူင်ႈ မႃးပူၵ်းတင်ႈပၢင်သဝ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၼိူင်ႈ။ လိူၵ်ႈပၼ်ဢၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူႊဢၼ်တႃႉ။

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Child Protection Quiz - Shan
Results
Thanks for participating!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *