Healthcare Quiz

Hkamja lam hte seng nna makawp maga ai lam

Majan nhpan ten hta hkamja lam hte seng nna gawn lajang ai lam atsawm lu la na matu gaw mung shawa hte majan shang hpyen la ni matu ra ahkyak ai ningpawt ninghpang lam langai rai nga ai. Rai timung, majan nhpan ten ni hta hkamja lam gawn lajang ai hte dai magam bungli hpe galaw ai mu gun masha ni gaw hkrit tsang ra ai lam ni law law hpe hkrum kadup sha nga ai re majaw shanhte hpe alak mi rai makawp maga ai lam galaw ra ai. Hkamja lam gawn lajang ai lam hpe ninghkap (srn) tara tawt lai ai ngu ai hta masha hkum nan hpe machyi shangun ai/gasat ai, jahkrit shama ai, rim zing da ai, hkamja lam hte seng nna gawn lajang ai lam hpe dingbai dingna jaw ai, dai zawn gawn lajang ai bungli hpe ta numlai la nna njaw n-ang ai hku jai lang ai, tsi mu gun ni hkan sa ra ai htung tara ni hpe tawt lai nna galaw sa na matu atik anang galaw shangun ai zawn re ni lawm nga ai.