ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ

0%

ၵူၼ်းသိုၵ်းသွင်ၵေႃႉ ပႂ်ႉယၢမ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလင်ၼိူင်ႈ ၼႂ်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းႁူင်းယႃၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတင်းၼမ်။ လိူၵ်ႈပၼ်ဢၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူႊဢၼ်တႃႉ။

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

မေႃယႃၶဝ် ယူတ်းယႃပၼ် ၽူႈတိုၵ်းတေႃးၽၢႆႇၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်ယူႇ။ လိူၵ်ႈပၼ်ဢၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူႊဢၼ်တႃႉ။

Correct! Wrong!

Healthcare Quiz – Shan
Results
Thanks for participating!