Logo_web

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်သင်။

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း(IHL)ၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈလမ်းလူင် မၢႆမီႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပိူင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵပ်းၵၢႆႇတင်း ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ပၢင်တိုၵ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်တႃႇ မၵ်းၶၼ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈယၢပ်ႇမႆႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁႃလၢႆး တႃႇၵႅတ်ႇ 

ၶႄႁေႉၵင်ႈ ဢႃႇယူႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းလႄႈ ၵုင်ႇသၢင်ႈသဝ်းၵူၼ်း။ မၼ်းၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်း။ ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ တိုၼ်းတေလႆႈၼပ်ႉထိုဝ် လႄႈ ႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း။

ပၵ်းပိူင်လူင်

1. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶူဝ်းပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း သုၼ်ႇၼမ်။
 
2. တေဢမ်ႇလႆႈပူင် ၶေႃႈပူင်သင်ႇလေႃႇတိုၵ်း သင်ၵၢၼ်ၶၢတ်ႈလၢမ်းလူင်ႈၼႃႈ ႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵူၼ်းမိူင်း တေတိူဝ်းသေ ၽွၼ်းလႆႈၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉ။
 
3. တေလႆႈမီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူင်ႈၼႃႈ ၵွၼ်ႇလေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ၽွင်းလေႃႇတိုၵ်း။
4. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈတိုၵ်းတေႃး ဢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉ လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်း ၼွၵ်ႈပၵ်းပိူင်။
 
5. တေလႆႈၼပ်ႉထိုဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶဝ်လႄႈ သိူၵ်ႈသမ်ႇ တူၺ်းထိုင်ၶဝ် ၼင်ႇၵူၼ်း။
 
6. တေဢမ်ႇလႆႈ ၶႃႈႁႅမ်ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၵွၼ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉ ၶေႃႈပူင်တႅပ်းတတ်း တီႈလုမ်းတြႃး။
 
7. တေဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ႉၵူၼ်း။
 
8. တေဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လိူဝ်သေ ပဵၼ်တႃႇပုၼ်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း။
 
9. တေဢမ်ႇလႆႈ တဵၵ်းႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်ၶွင် ဢမ်ႇၼၼ် လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်။
 
10. တေလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸုမ်းယူႇၵၢင်ႊမိူင်း ၸိူဝ်းပၼ်တၢင်းၸွၺ်ႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸူးၵူၼ်းမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸွၺ်ႈထႅမ်တၢင်းလူဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း။
မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်သင်။

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း(IHL)ၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈလမ်းလူင် မၢႆမီႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပိူင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵပ်းၵၢႆႇတင်း ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ပၢင်တိုၵ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်တႃႇ မၵ်းၶၼ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈယၢပ်ႇမႆႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁႃလၢႆး တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ဢႃႇယူႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းလႄႈ ၵုင်ႇသၢင်ႈသဝ်းၵူၼ်း။ မၼ်းၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်း။ ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ တိုၼ်းတေလႆႈၼပ်ႉထိုဝ် လႄႈ ႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း။

ပၵ်းပိူင်လူင်

  1. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶူဝ်းပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း သုၼ်ႇၼမ်။
  2. တေဢမ်ႇလႆႈပူင် ၶေႃႈပူင်သင်ႇလေႃႇတိုၵ်း သင်ၵၢၼ်ၶၢတ်ႈလၢမ်းလူင်ႈၼႃႈ ႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵူၼ်းမိူင်း တေတိူဝ်းသေ ၽွၼ်းလႆႈၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉ။
  3. တေလႆႈမီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူင်ႈၼႃႈ ၵွၼ်ႇလေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ၽွင်းလေႃႇတိုၵ်း။
  4. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈတိုၵ်းတေႃး ဢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉ လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်း ၼွၵ်ႈပၵ်းပိူင်။
  5. တေလႆႈၼပ်ႉထိုဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶဝ်လႄႈ သိူၵ်ႈသမ်ႇ တူၺ်းထိုင်ၶဝ် ၼင်ႇၵူၼ်း။
  6. တေဢမ်ႇလႆႈ ၶႃႈႁႅမ်ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၵွၼ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉ ၶေႃႈပူင်တႅပ်းတတ်း တီႈလုမ်းတြႃး။
  7. တေဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ႉၵူၼ်း။
  8. တေဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လိူဝ်သေ ပဵၼ်တႃႇပုၼ်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း။
  9. တေဢမ်ႇလႆႈ တဵၵ်းႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်ၶွင် ဢမ်ႇၼၼ် လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်။
  10. တေလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸုမ်းယူႇၵၢင်ႊမိူင်း ၸိူဝ်းပၼ်တၢင်းၸွၺ်ႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸူးၵူၼ်းမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸွၺ်ႈထႅမ်တၢင်းလူဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း။

Learn with Principles of Humanity

ၸွင်ႇသူႁူႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ

The logic of IHL

07/06/2022

15 key rules for fightes in internal armed conflict

07/06/2022

21 messages

07/06/2022

Load more