မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း

မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း

မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း ပဵၼ်ဢီႈသင်။

“မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်တင်ႈၸႂ် တႅင်ႇသၢင်ႈဝႆႉ ပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵေႃႉတိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႈလီ၊ ၵေႃႉယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႊတိူဝ်ႉသၢင်ႈ ပဵၼ်မႃးတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၼၵ်းၼႃ၊ ၸဵပ်းဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢၼ်လူႉတၢႆၵေႃႉလဵဝ်/တၢႆၼမ်။ 

မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်လႆႈႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ပႃႈတႂ်ႈ မၢႆမီႈ IHL ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄတႃႈယိူင်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈဝႆႉသတ်ႉတီႉ တႃႇလူတ်းယွၼ်ႇၽွၼ်းယွၼ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈတႃႈယိူင်းတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶူဝ်းပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း။

ပၵ်းပိူင်လူင်

1. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း ဢၼ်တႅၵ်ႇမိူဝ်ႈတူဝ်ယိူဝ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၼၼ်ႉဢမ်ႇဝႃႈ တူၵ်းမီးၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢီႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ။
 
2. တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း။
 
3. ယႃႇဢဝ်၊ ယႃႇႁပ်ႉ၊ ယႃႇသိုဝ်ႉ၊ ယႃႇပၼ်၊ ယႃႇၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢႆမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း သမ်ႉဝႃႈ တေႃႇၸုမ်းဢူၺ်းလီႁဝ်းၵေႃႈယဝ်ႉ။
4. တေဢမ်ႇလႆႈ လွင်ႇတွမ်ႊဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၵဵပ်းသိမ်းမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းဝႆႉ။
 
5. ႁႃလၢႆးႁေႉႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈသူ ၵႃႊၼင်ႇပဵၼ်လႆႈထီႈသုတ်း။
 
6. ႁဵတ်းမၢႆတွင်း၊ ၵဵပ်းမၢႆတွင်း ၼႃႈတီႈ တီႈသူႁူႉ ဢမ်,ၼၼ်တီႈသူယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽင်ဝႆႉမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ လၢႆးငၢၼ်းထိုင်ၵူၼ်းလူင်သူ။
 
7. ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မူႇမုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်း၊ ပိူင်လူင်မၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ႁႂ်ႈႁူႉထိုင် ၽေးမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်း တီႈၽင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
 
8. ႁူမ်ႈမိုဝ်းတူင်ႉသၢင်ႈ တႃႇသၢင်းလၢင်းပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇမႅင်း။
 
9. ၸွၺ်ႈထႅမ်ၵူၼ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း ၵႃႊၼင်ႇသူပဵၼ်လႆႈ၊ တွင်းဝႆႉပႃးဝႃႈ ၶဝ်ထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉ
လွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်လႄႈ လွင်ႈဢီးလူတီႈၵူႊၵေႃႉ။
 
10. ယုၵ်ႉမုၼ်း လႄႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈဝႃႈမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇႁၢမ်ႈႁေႉဝႆႉ တေႃႇၽူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်း သူၵပ်းသိုပ်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈ - ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း။
မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း

မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း ပဵၼ်ဢီႈသင်။

“မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်တင်ႈၸႂ် တႅင်ႇသၢင်ႈဝႆႉ ပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵေႃႉတိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႈလီ၊ ၵေႃႉယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႊတိူဝ်ႉသၢင်ႈ ပဵၼ်မႃးတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၼၵ်းၼႃ၊ ၸဵပ်းဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢၼ်လူႉတၢႆၵေႃႉလဵဝ်/တၢႆၼမ်။ မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်လႆႈႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ပႃႈတႂ်ႈ မၢႆမီႈ IHL ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄတႃႈယိူင်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈဝႆႉသတ်ႉတီႉ တႃႇလူတ်းယွၼ်ႇၽွၼ်းယွၼ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈတႃႈယိူင်းတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶူဝ်းပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း။

ပၵ်းပိူင်လူင်

  1. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း ဢၼ်တႅၵ်ႇမိူဝ်ႈတူဝ်ယိူဝ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၼၼ်ႉဢမ်ႇဝႃႈ တူၵ်းမီးၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢီႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ။
  2. တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း။
  3. ယႃႇဢဝ်၊ ယႃႇႁပ်ႉ၊ ယႃႇသိုဝ်ႉ၊ ယႃႇပၼ်၊ ယႃႇၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢႆမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း သမ်ႉဝႃႈ တေႃႇၸုမ်းဢူၺ်းလီႁဝ်းၵေႃႈယဝ်ႉ။
  4. တေဢမ်ႇလႆႈ လွင်ႇတွမ်ႊဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၵဵပ်းသိမ်းမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းဝႆႉ။
  5. ႁႃလၢႆးႁေႉႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈသူ ၵႃႊၼင်ႇပဵၼ်လႆႈထီႈသုတ်း။
  6. ႁဵတ်းမၢႆတွင်း၊ ၵဵပ်းမၢႆတွင်း ၼႃႈတီႈ တီႈသူႁူႉ ဢမ်,ၼၼ်တီႈသူယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽင်ဝႆႉမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ လၢႆးငၢၼ်းထိုင်ၵူၼ်းလူင်သူ။
  7. ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မူႇမုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်း၊ ပိူင်လူင်မၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ႁႂ်ႈႁူႉထိုင် ၽေးမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်း တီႈၽင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
  8. ႁူမ်ႈမိုဝ်းတူင်ႉသၢင်ႈ တႃႇသၢင်းလၢင်းပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇမႅင်း။
  9. ၸွၺ်ႈထႅမ်ၵူၼ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း ၵႃႊၼင်ႇသူပဵၼ်လႆႈ၊ တွင်းဝႆႉပႃးဝႃႈ ၶဝ်ထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်လႄႈ လွင်ႈဢီးလူတီႈၵူႊၵေႃႉ။
  10. ယုၵ်ႉမုၼ်း လႄႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈဝႃႈမၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇႁၢမ်ႈႁေႉဝႆႉ တေႃႇၽူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်း သူၵပ်းသိုပ်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈ - ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း။

Learn with Principles of Humanity

ၸွင်ႇသူႁူႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ

Explosive Weapons - Burmese

06/07/2022

Explosive Weapons - Shan

06/07/2022

Explosive Weapons - Taang

06/07/2022

Geneva Call Landmine Poster

06/07/2022

Load more