“မဴင်ပျံမ်းတိုအီး”

“မဴင်ပျံမ်းတိုအီး”

What is Anti-personnel mines?

“မဴင်ပျံမ်းတိုအီး”မိုႈ ဘည်ဂေါည်အူန်တိုအီး၊ ဘည်ကဒံပ်ကစံမ်တိုအီး ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဂေါႇမိုႈအီးငျားဒေဟာဝ်းလံက်အ်ုန် စီမိုႈမဴင်ရေဲန်ပ်ုန်ရေဲန် နံင်ပဒူႈရာင်ဒေ အ်ုန်ဆမား ပ်ုန်လူလှဲဝ်ႏ တည်းဇိူင်တိုပိုင်းအီး၊ ဒဲႈအီးကတူႈဖေး ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဆမားပျံမ်းဝီုန် တိုအီးအူအီး ကာည်း တိုအီးဂီုန်းဂဲ။ 

ဂေါႇမိုႈဘည်အာဝ်ဆမား ကကာႈအီပေန်အီပဲန် ရခြူမ် IHL စီပဲန်လာ့် ထိင်ခြဲအူန်း မဴင်ဂဲဒီန်။ အခိင်နံင်ဒါ တမဴင်ဆမားပျံမ်းတိုအီးဒီန် ဘည်နံင်လံက်ဟာဝ်းအ်ုန် တေဲင်အီရဝ်အီဂါင် ကာည်း တေဲင်ဂြိုဂြါမ်အီရဝ်အီဂါင် မောအ်ုန်ကံပ်ဘြေ့ဟာဝ်း နံင်လိုဆဒိခြဲတ်အယ်ဒါ စီရေဲန်ဟာဝ်း။

Main Rules

1. ဂေါႇမိုႈတိုဘြည်ဂဲ နကႎှါရ်ႈ မဴင်ပျံမ်းတိုအီး အီနံင်ဆမားပဒူႈကဲဒီန် ဘာည်းမှောမာ်အာဝ်ဘိူန်းဒါ။
 
2. အာဝ်ဘိူန်းရေဲန် အာဝ်ရိူရ်ႈလည်လေႈ မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန်။
 
3. က်ုန်မိုႈလိူည် ဘဝ်ကီုက်ဒါင်း ထာန်မှောမာ် အာဝ်ဘိူန်းတိူဝ်ႈ၊ အာဝ်ဘိူန်းလာည်း၊ အာဝ်ဘိူန်းဇိူရ်ႈ၊ အာဝ်ဘိူန်းဒဲႈ၊ အာဝ်ဘိူန်းကရောႈ ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းယံင်း မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန်။
4. မဴင်ပျံမ်တိုအီးဂဲဒီန် အာဝ်ဘိူန်းထိင်အူန် ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းနအူန်း အ်ုန်ဂေါည်ခေဲင်တည်းအယ်။
 
5. ခေဲင်အရာပ်တကြာက်ဂေါည်မည်း က်ုန်ခြာည်းဟိုက်ခြာည်းလေႈ ဆာ်အာဝ်မိုႈ အီးနံင်ဒါ မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန် တောန်အီးတောန်ကဝ် ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲဟာဝ်းအ်ုန် ကတီးကရီးယာ့်။
 
6. ဒီနံပ်မည်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဒီညှူမ်အူန်းမည်း ဒါႈမိုႈအီးတိင်အူန်းမဴင် ဒီဂဲဒီန် မည်လိုရနောအူန်း၊ ကနံဝ်းအူန်း ဟောည်ႇဒီန် စီက္လာင်းဟြာင်းဟိုက် တတိုအီးဒါင်း ဂေါင်တေဲင်အယ်။
 
7. ဘည်မိုႈဘည်ဘာည်း အန္တရာယ် မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန် ပ္လူႈဒဲႈဆဒိ တအီရဝ်အီဂါင် ကာည်း ကူန်ရဝ်မာဂါင် အမဒါင်းအ်ုန်မိုႈ တကောန်ဒဲႇဂဲ ပ္လူႈဒဲႈဆဒိ နံင်ကဲဂေါည်ကယာန်ဒိုင်း ဒီတိင်အူန်းအီးတမဴင်ဂဲဒီန်။
 
8. ဘ်ုပ်ကရူမ်ကရောမ် ကဇောည်ကထဲမ် ရေဲန်ဒဲႈ ကဆီုဝ်တကျြံတ် ဆာင်းလာင်းမဴင်။
 
9. တိုအီးကတူႈမဴင်လံက်ဂဲဒီန် ထာန်ဘယ်မည်း ဘ်ုပ်ကဇောည်ဒဲႈကဲ ဆဲႈဒါႇဒီန် လိုနလှူႈနောႈဖိူမ် ကဲဒီန်မိုႈ
အီကီုင်တာန် တိူဝ်ႈကနေဲႈ ကာည်း အီမှိူမ်က‌ေႎ။
 
10. ကညာအီတီုက်ႎှီုန်း ကာည်း အီရဝ်အီဂါင်ဂဲ ကဲကတူႈကငျားတောပ်မည်း ဆာင်းလာင်းကဘ္လာင်းဒဲႈကဲနံပ် ဘည်ဒံန်ခြဲဟာဝ်း မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန် ပါ်ဒိုႇဒိုည်ႇ။
“မဴင်ပျံမ်းတိုအီး”

What is Anti-personnel mines?

“မဴင်ပျံမ်းတိုအီး”မိုႈ ဘည်ဂေါည်အူန်တိုအီး၊ ဘည်ကဒံပ်ကစံမ်တိုအီး ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဂေါႇမိုႈအီးငျားဒေဟာဝ်းလံက်အ်ုန် စီမိုႈမဴင်ရေဲန်ပ်ုန်ရေဲန် နံင်ပဒူႈရာင်ဒေ အ်ုန်ဆမား ပ်ုန်လူလှဲဝ်ႏ တည်းဇိူင်တိုပိုင်းအီး၊ ဒဲႈအီးကတူႈဖေး ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဆမားပျံမ်းဝီုန် တိုအီးအူအီး ကာည်း တိုအီးဂီုန်းဂဲ။ ဂေါႇမိုႈဘည်အာဝ်ဆမား ကကာႈအီပေန်အီပဲန် ရခြူမ် IHL စီပဲန်လာ့် ထိင်ခြဲအူန်း မဴင်ဂဲဒီန်။ အခိင်နံင်ဒါ တမဴင်ဆမားပျံမ်းတိုအီးဒီန် ဘည်နံင်လံက်ဟာဝ်းအ်ုန် တေဲင်အီရဝ်အီဂါင် ကာည်း တေဲင်ဂြိုဂြါမ်အီရဝ်အီဂါင် မောအ်ုန်ကံပ်ဘြေ့ဟာဝ်း နံင်လိုဆဒိခြဲတ်အယ်ဒါ စီရေဲန်ဟာဝ်း။

Main Rules

  1. ဂေါႇမိုႈတိုဘြည်ဂဲ နကႎှါရ်ႈ မဴင်ပျံမ်းတိုအီး အီနံင်ဆမားပဒူႈကဲဒီန် ဘာည်းမှောမာ်အာဝ်ဘိူန်းဒါ။
  2. အာဝ်ဘိူန်းရေဲန် အာဝ်ရိူရ်ႈလည်လေႈ မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန်။
  3. က်ုန်မိုႈလိူည် ဘဝ်ကီုက်ဒါင်း ထာန်မှောမာ် အာဝ်ဘိူန်းတိူဝ်ႈ၊ အာဝ်ဘိူန်းလာည်း၊ အာဝ်ဘိူန်းဇိူရ်ႈ၊ အာဝ်ဘိူန်းဒဲႈ၊ အာဝ်ဘိူန်းကရောႈ ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းယံင်း မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန်။
  4. မဴင်ပျံမ်တိုအီးဂဲဒီန် အာဝ်ဘိူန်းထိင်အူန် ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းနအူန်း အ်ုန်ဂေါည်ခေဲင်တည်းအယ်။
  5. ခေဲင်အရာပ်တကြာက်ဂေါည်မည်း က်ုန်ခြာည်းဟိုက်ခြာည်းလေႈ ဆာ်အာဝ်မိုႈ အီးနံင်ဒါ မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန် တောန်အီးတောန်ကဝ် ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲဟာဝ်းအ်ုန် ကတီးကရီးယာ့်။
  6. ဒီနံပ်မည်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဒီညှူမ်အူန်းမည်း ဒါႈမိုႈအီးတိင်အူန်းမဴင် ဒီဂဲဒီန် မည်လိုရနောအူန်း၊ ကနံဝ်းအူန်း ဟောည်ႇဒီန် စီက္လာင်းဟြာင်းဟိုက် တတိုအီးဒါင်း ဂေါင်တေဲင်အယ်။
  7. ဘည်မိုႈဘည်ဘာည်း အန္တရာယ် မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန် ပ္လူႈဒဲႈဆဒိ တအီရဝ်အီဂါင် ကာည်း ကူန်ရဝ်မာဂါင် အမဒါင်းအ်ုန်မိုႈ တကောန်ဒဲႇဂဲ ပ္လူႈဒဲႈဆဒိ နံင်ကဲဂေါည်ကယာန်ဒိုင်း ဒီတိင်အူန်းအီးတမဴင်ဂဲဒီန်။
  8. ဘ်ုပ်ကရူမ်ကရောမ် ကဇောည်ကထဲမ် ရေဲန်ဒဲႈ ကဆီုဝ်တကျြံတ် ဆာင်းလာင်းမဴင်။
  9. တိုအီးကတူႈမဴင်လံက်ဂဲဒီန် ထာန်ဘယ်မည်း ဘ်ုပ်ကဇောည်ဒဲႈကဲ ဆဲႈဒါႇဒီန် လိုနလှူႈနောႈဖိူမ် ကဲဒီန်မိုႈ အီကီုင်တာန် တိူဝ်ႈကနေဲႈ ကာည်း အီမှိူမ်က‌ေႎ။
  10. ကညာအီတီုက်ႎှီုန်း ကာည်း အီရဝ်အီဂါင်ဂဲ ကဲကတူႈကငျားတောပ်မည်း ဆာင်းလာင်းကဘ္လာင်းဒဲႈကဲနံပ် ဘည်ဒံန်ခြဲဟာဝ်း မဴင်ပျံမ်းတိုအီးဂဲဒီန် ပါ်ဒိုႇဒိုည်ႇ။

Learn with Principles of Humanity

ခေဲင်ပဋိပက္ခ မောနံင်ဘာည်းဒံန်ခြဲဒဲႈ အီရဝ်အီဂါင် မည်းနံပ်လာ့်? စာမ်းတိူရ်ႈခံင် ပိင်ငျာနံပ်မည်း

Related documentation

Explosive Weapons - Burmese

06/07/2022

Explosive Weapons - Shan

06/07/2022

Explosive Weapons - Taang

06/07/2022

Geneva Call Landmine Poster

06/07/2022

Load more