လံပ်ဒံန်ခြဲ ဘည်တိူရ်ႈမေန်းခေါခါႇ

လံပ်ဒံန်ခြဲ ဘည်တိူရ်ႈမေန်းခေါခါႇ

What is Healthcare?

ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇ မောကံပ်ဇာ်ႈလ ခေဲင်ပဲန်ပဋိပက္ခဒီန် အာဝ်ဒါႈလိူည် ကဲအီတီုက်ႎှီုန်း ကာည်း အီရဝ်အီဂါင်ဂဲ ပါ်အာရ်ကဒါႇ ကဲဘ်ုပ်လိုအ်ုရ်ႈအ်ုရ်ႈခ်ုခ်ုယာ့်။ ခေဲင်ပဋိပက္ခဒီန် ဘိူည်ဘာည်မောမာ် ဘည်တိူရ်ႈမေန်းဒဲႈ လံပ်ခေါခါႇ ကာည်း ကဲအီရေဲန်ဇီုင်း လံပ်ခေါခါႇကဲဒီန် ကဲဆမားကတူႈကငျား ဖေးအန္တရာယ် ဂေါႇဘည်ဒီန် ဘ်ုပ်တိူဝ်ႈကနေဲႈကဲ ကာည်း ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲဒဲႈ ကနာည်ကဲတောန်နဲ။ ရေဲန်ဇေဝ် အီနံင်ဆံင်ခံတ် 

ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇဒီန်မိုႈ ဘည်တီုက်ႎှီုန်း/နဘာည်းတတိုခန္ဓာ ဆဲႈဒါႇဒီန် ဘည်ရေဲန်ဇေဝ် နကပျံဝ်း၊ ဘည်ကတ်ုရ်ႈဘိရဒေင်၊ ဘည်ကလေဲန်ဟာဝ်း တေဲင်ဇီုင်းရေဲန် တိူရ်ႈမေန်းလံပ်ခေါခါႇ၊ ဘည်ခ္လါည်းရံပ် ဇီုင်းကာန်အီးအွံရ် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်နရေဲန်တဇီုင်းကာန် ကာည်း ကဲအီရေဲန်ဇီုင်းကာန် လံပ်ခေါခါႇကဲဒီန် က်ုန်မိုႈအီနံင်ဆံင်ခံတ် ကဆီုဝ်ဘည်ကံမ်ကျံင်ခေဲင်ဆနံမ်ကဲဒီန် အ်ုန်မိုႈဒိုႇ အဓမ္မတက်ုတ်ဆူည်ႇ အီးရေဲန်ယာ့်။

Main Rules

1. က်ုန်မိုႈလိူည် အီရဝ်အီဂါင် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဆီုက်နာန်း၊ အူကီုက်အူဂေါ ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘဝ်ရာန်မာ်လ ကဲအီဆူဖိူမ် ကာည်း အီဘာတ် ခေဲင်ဘည်မိုႈဘည်ငါည်ဒီန် အာဝ်ဘိူန်းႎှီုန်း၊ အာဝ်ဘိူန်းဒဲႈကဲ ကတူႈဖေး ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းပျံမ်းႎီုန်ကဲ။

2. တိုအီးဆူဖိူဝ် ကာည်း အီးကတူႈဖေးဘာတ်ဂဲဒီန် မည်ဒဲႈအ်ုန်မိုႈ နံင်ပ်ုန်လှေင်ကဲ ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းကကာႈကယာႈ ယံင်နှာမ်း ဘ်ုပ်တိူရ်ႈမေန်း ရူမ်ရူမ်ရာႈရာႈ ဒဲႈကဲကနှေရ်ဒိုည်ႇ။

3. ဘည်တီုက်ႎှီုန်း၊ ဘည်ကပျံဝ်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ တိုည်းမှာတ်အီးႎီရ်လာည်းရိူန်း တေဲင်ကဲအီရံပ်ဇီုင်းကာန် တိူရ်ႈမေန်းလံပ်ခေါခါႇဂဲဒီန် ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းဒါ ရဲင်ဘ္လောမ်တက်ုတ် ဆူည်ႇကဲရေဲန်ဟာဝ်းဇီုင်း အီနံင်ဆံင်ခံတ် ကဆီုဝ်ပ်ုန်ကံမ်ကျံင်ကဆီုဝ်လံပ်ဆန်ုမ်ကဲဒီန်။

4. အာဝ်ဘိူန်းတီုက်ႎှီုန်း ႎှါင်းဂါင်ဆနံမ် ဒီတိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇဂဲဒီန်။

5. တိူဝ်ႈကနေဲႈဒံန်ခြဲဒဲႈ ဘည်ဒေါတိုန်း အီကဆီုဝ်ကဆဲင် တဆနံမ်။

6. ဘိူည်မိုႈလိူည် ပ်ုန်ကယေင်ပ်ုန်ကကာမ်း ကနာည်တီုက်နာန်း ထာန်မောမာ် အာဝ်ဘိူန်းဒါ အ်ုန်အီမိုႈႎှါင်းဂါင် ဒီတိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇဂဲဒီန်၊ က်ုန်အာဝ်မိုႈဘည်ဒီန် ကဲဆမားကတူႈချူမ် ဘည်နံင်ဘိူန်းလံပ်ဒံန်ခြဲ ခေဲင်ကတီုက်ကပဴင် လံပ်တီုက်နာန်းဒီန်။

7. ဘိူည်မိုႈလိူည် ပ်ုန်ကယေင်ကကာမ်း ကနာည်တီုက်နာန်း ထာန်မောမာ် အာဝ်ဘိူန်းဒါ ကဲအီဒေါတိုန်းဆနံမ်၊ က်ုန်အာဝ်မိုႈဘည်ဒီန် ကဲဆမားကတူႈချူမ် ဘည်နံင်ဘိူန်းလံပ်ဒံန်ခြဲ ခေဲင်ကတီုက်ကပဴင် လံပ်တီုက်နာန်းဒီန်။

8. က်ုန်နံင်ကတူႈချူမ်ႎီုန် ဘည်နံင်ဘိူန်းကနာည်ဒံန်ခြဲဒီန် အာည်ႇရေဲန်တတီုက်နာန်းဒီန် ဘ်ုပ်ဇေဝ်းပ္လူႈဆဒိ ကာည်း ဘ်ုပ်ဒဲႈအခိင် မောကဲကံပ်ဘိူန်းဒေ ခြာည်းဟာဝ်းဒီလောတ်ဖေး။

9. သင်္ကေတ ကနံဝ်းတဇီက်အီဘိူန်းဒဲႈ ကနာည်ဒံန်ခြဲကဲဒီန် အာဝ်ဘိူန်းဒါ ဒီအာဝ်ကဆီုဝ်ကဆဲင် ပ်ုန်ကယေင်ကကာမ်း ကနာည်တိူရ်ႈမေန်းလံပ်ခေါခါႇ။

10. ကနာည်ကဲအီကတူႈဘာတ် ကတူႈဖေးဂဲဒီန် ပါ်ဒိုႇဒိုည်ႇ ဘ်ုပ်ရေဲန်ဒဲႈကဲဘိူန်း ဘည်နံင်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇကဲ ကတီးကရီး။

လံပ်ဒံန်ခြဲ ဘည်တိူရ်ႈမေန်းခေါခါႇ

What is Healthcare?

ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇ မောကံပ်ဇာ်ႈလ ခေဲင်ပဲန်ပဋိပက္ခဒီန် အာဝ်ဒါႈလိူည် ကဲအီတီုက်ႎှီုန်း ကာည်း အီရဝ်အီဂါင်ဂဲ ပါ်အာရ်ကဒါႇ ကဲဘ်ုပ်လိုအ်ုရ်ႈအ်ုရ်ႈခ်ုခ်ုယာ့်။ ခေဲင်ပဋိပက္ခဒီန် ဘိူည်ဘာည်မောမာ် ဘည်တိူရ်ႈမေန်းဒဲႈ လံပ်ခေါခါႇ ကာည်း ကဲအီရေဲန်ဇီုင်း လံပ်ခေါခါႇကဲဒီန် ကဲဆမားကတူႈကငျား ဖေးအန္တရာယ် ဂေါႇဘည်ဒီန် ဘ်ုပ်တိူဝ်ႈကနေဲႈကဲ ကာည်း ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲဒဲႈ ကနာည်ကဲတောန်နဲ။ ရေဲန်ဇေဝ် အီနံင်ဆံင်ခံတ် ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇဒီန်မိုႈ ဘည်တီုက်ႎှီုန်း/နဘာည်းတတိုခန္ဓာ ဆဲႈဒါႇဒီန် ဘည်ရေဲန်ဇေဝ် နကပျံဝ်း၊ ဘည်ကတ်ုရ်ႈဘိရဒေင်၊ ဘည်ကလေဲန်ဟာဝ်း တေဲင်ဇီုင်းရေဲန် တိူရ်ႈမေန်းလံပ်ခေါခါႇ၊ ဘည်ခ္လါည်းရံပ် ဇီုင်းကာန်အီးအွံရ် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်နရေဲန်တဇီုင်းကာန် ကာည်း ကဲအီရေဲန်ဇီုင်းကာန် လံပ်ခေါခါႇကဲဒီန် က်ုန်မိုႈအီနံင်ဆံင်ခံတ် ကဆီုဝ်ဘည်ကံမ်ကျံင်ခေဲင်ဆနံမ်ကဲဒီန် အ်ုန်မိုႈဒိုႇ အဓမ္မတက်ုတ်ဆူည်ႇ အီးရေဲန်ယာ့်။

Main Rules

  1. က်ုန်မိုႈလိူည် အီရဝ်အီဂါင် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဆီုက်နာန်း၊ အူကီုက်အူဂေါ ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘဝ်ရာန်မာ်လ ကဲအီဆူဖိူမ် ကာည်း အီဘာတ် ခေဲင်ဘည်မိုႈဘည်ငါည်ဒီန် အာဝ်ဘိူန်းႎှီုန်း၊ အာဝ်ဘိူန်းဒဲႈကဲ ကတူႈဖေး ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းပျံမ်းႎီုန်ကဲ။
  2. တိုအီးဆူဖိူဝ် ကာည်း အီးကတူႈဖေးဘာတ်ဂဲဒီန် မည်ဒဲႈအ်ုန်မိုႈ နံင်ပ်ုန်လှေင်ကဲ ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းကကာႈကယာႈ ယံင်နှာမ်း ဘ်ုပ်တိူရ်ႈမေန်း ရူမ်ရူမ်ရာႈရာႈ ဒဲႈကဲကနှေရ်ဒိုည်ႇ။
  3. ဘည်တီုက်ႎှီုန်း၊ ဘည်ကပျံဝ်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ တိုည်းမှာတ်အီးႎီရ်လာည်းရိူန်း တေဲင်ကဲအီရံပ်ဇီုင်းကာန် တိူရ်ႈမေန်းလံပ်ခေါခါႇဂဲဒီန် ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းဒါ ရဲင်ဘ္လောမ်တက်ုတ် ဆူည်ႇကဲရေဲန်ဟာဝ်းဇီုင်း အီနံင်ဆံင်ခံတ် ကဆီုဝ်ပ်ုန်ကံမ်ကျံင်ကဆီုဝ်လံပ်ဆန်ုမ်ကဲဒီန်။
  4. အာဝ်ဘိူန်းတီုက်ႎှီုန်း ႎှါင်းဂါင်ဆနံမ် ဒီတိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇဂဲဒီန်။
  5. တိူဝ်ႈကနေဲႈဒံန်ခြဲဒဲႈ ဘည်ဒေါတိုန်း အီကဆီုဝ်ကဆဲင် တဆနံမ်။
  6. ဘိူည်မိုႈလိူည် ပ်ုန်ကယေင်ပ်ုန်ကကာမ်း ကနာည်တီုက်နာန်း ထာန်မောမာ် အာဝ်ဘိူန်းဒါ အ်ုန်အီမိုႈႎှါင်းဂါင် ဒီတိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇဂဲဒီန်၊ က်ုန်အာဝ်မိုႈဘည်ဒီန် ကဲဆမားကတူႈချူမ် ဘည်နံင်ဘိူန်းလံပ်ဒံန်ခြဲ ခေဲင်ကတီုက်ကပဴင် လံပ်တီုက်နာန်းဒီန်။
  7. ဘိူည်မိုႈလိူည် ပ်ုန်ကယေင်ကကာမ်း ကနာည်တီုက်နာန်း ထာန်မောမာ် အာဝ်ဘိူန်းဒါ ကဲအီဒေါတိုန်းဆနံမ်၊ က်ုန်အာဝ်မိုႈဘည်ဒီန် ကဲဆမားကတူႈချူမ် ဘည်နံင်ဘိူန်းလံပ်ဒံန်ခြဲ ခေဲင်ကတီုက်ကပဴင် လံပ်တီုက်နာန်းဒီန်။
  8. က်ုန်နံင်ကတူႈချူမ်ႎီုန် ဘည်နံင်ဘိူန်းကနာည်ဒံန်ခြဲဒီန် အာည်ႇရေဲန်တတီုက်နာန်းဒီန် ဘ်ုပ်ဇေဝ်းပ္လူႈဆဒိ ကာည်း ဘ်ုပ်ဒဲႈအခိင် မောကဲကံပ်ဘိူန်းဒေ ခြာည်းဟာဝ်းဒီလောတ်ဖေး။
  9. သင်္ကေတ ကနံဝ်းတဇီက်အီဘိူန်းဒဲႈ ကနာည်ဒံန်ခြဲကဲဒီန် အာဝ်ဘိူန်းဒါ ဒီအာဝ်ကဆီုဝ်ကဆဲင် ပ်ုန်ကယေင်ကကာမ်း ကနာည်တိူရ်ႈမေန်းလံပ်ခေါခါႇ။
  10. ကနာည်ကဲအီကတူႈဘာတ် ကတူႈဖေးဂဲဒီန် ပါ်ဒိုႇဒိုည်ႇ ဘ်ုပ်ရေဲန်ဒဲႈကဲဘိူန်း ဘည်နံင်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇကဲ ကတီးကရီး။

Learn with Principles of Humanity

ခေဲင်ပဋိပက္ခ မောနံင်ဘာည်းဒံန်ခြဲဒဲႈ အီရဝ်အီဂါင် မည်းနံပ်လာ့်? စာမ်းတိူရ်ႈခံင် ပိင်ငျာနံပ်မည်း

Related documentation

Health Care Fact Sheet - ICRC

06/07/2022

International legal framework for the protection of health care in times of armed conflict

06/07/2022

Domestic normative frameworks for the protection of health care

06/07/2022

Load more