ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ကာကွယ်ပီးရေး

ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ကာကွယ်ပီးရေး

ဆီးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ကူမှုလုပ်ငန်းတိကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုစွာဇာလေ

စစ်မက်ဖြစ်ပွားနီရေ အနီအထားအောက်မှာ ဟိနီကတ်တေ လက်နက်ကိုင်တိနန့် အရပ်သားတိ အားလုံးရို့အတွက် ထိရောက်တေ ကျန်းမာရေး‌ စောင့်ရှောက်မှုစွာ မဟိမဖြစ် လိုအပ်တေ အရာ ဖြစ်ပါရေ။ ယေတာလည်းသော့ စစ်မက်ပဋိပက္ခတိမှာ ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှုနန့် ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပီးရေ ဆီးဘက်ဆိုင်ရာ လူပုဂ္ဂိုလ်တိစွာ အန္တရာယ်များကာနန့် ထိတွိကြုံတွိရလီရေ အတွက်ကြောင့် တသီးသမင် အကာအကွယ်၊ အရိုအသေပီးဖို့ လိုအပ်ပါရေ။ 

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း ဆိုစွာမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတိရာ ပါစွာ မဟုတ်ပဲ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီး ခြိမ်း‌ခြောက်စွာတိ၊ ဟန့်တားစွာတိ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတိကို အနှောက်အယှက် ပီးစွာတိ၊ လွှဲပြောင်းသိမ်းယူစွာ သို့တည်းမဟုတ် အလွဲသုံးစားလုပ်စွာတိနန့်၊ ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်တိကို ချိုးဖောက်ဆန့်ကျင်ဖို့အတွက် ကျန်မားရေး စောက်ရှောက်မှု ပီးရေလူတိကို အဓမ္မ ဖိအားပီးစွာတိလည်း ပါဝင်ပါရေ။

(ခ) အဓိက စည်းမျဉ်းတိ

၁။ အရပ်သားဖြစ်ဖြစ် စစ်သားဖြစ်ဖြစ်၊ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ဖြစ် ရန်သူဖြစ်ဖြစ်၊ လိုရာပိုင် အနီအထားမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဒဏ်ရာရ‌နီရေ လူတိနန့် အနာရောဂါ ရနီရေ လူတိကို မတိုက်ခိုက်ရ၊ ထိခိုက်နာကြင်အောင် မလုပ်ရ၊ မသတ်ဖြတ်ရ။

၂။ ဒဏ်ရာရ‌နီရေ လူတိနန့် အနာရောဂါ ရနီရေ လူတိကို အခွဲအခြားမဟိ၊ အနှောင့်အနှေးမဟိ ပြုစုစောက်‌‌ရှောက်ပါ။

၃။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပီးရေလူတိကို မတိုက်ခိုက်ရ၊ မခြိမ်းခြောက်ရ၊ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်စွာမျိုး မလုပ်ရ၊ ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်တိကို ချိုးဖောက်တေ လုပ်ဆောင်မှုတိ လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အဓမ္မ ဖိအားမပီးရ။

၄။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပီးရေ ပစ္စည်းပစ္စယတိနန့် အဆောက်အဦတိကို မတိုက်ခိုက်ရ။

၅။ ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိကို ဂရုထူ ကာကွယ်ပီးပါ။

၆။ လိုရာပိုင် စစ်ရေးရည်မှန်းချက် အတွက် ဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပီးရာ အဆောက်အဦတိကို မသုံးရ၊ သုံးခကေ ဒေအဆောက်အဦတိစွာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကနီ ကင်းလွတ်မှု ရနီရေ အနီအထားကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါရေ။

၇။ လိုရာပိုင် စစ်ရေးရည်မှန်းချက် အတွက် ဖြစ်ဖြစ် ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိကို မသုံးရ၊ သုံးခကေ ဒေအဆောက်အဦတိစွာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကနီ ကင်းလွတ်မှု ရနီရေ အနီအထားကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါရေ။

၈။ ကင်းလွတ်မှု ရနီရေ အနီအထားကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရရေ ဖြစ်စိုင်မျိုးမှာဆိုကေ တိုက်ခိုက်မှု မလုပ်ခင်မှာ ကြိုတင် သတိပီးစွာနန့် ဖီးကင်းရာသို့ ရွှိပြောင်းဖို့ အချိန်ပီးဟာတိ လုပ်သင့်ပါရေ။

၉။ အကာအကွယ်ခံ အမှတ်သင်္ကေတတိကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြဌာန်းချက်တိနန့် မသက်ဆိုင်၊ မကိုက်ညီရေ ရည်ရွယ်ချက်တိအတွက် မသုံးရ။

၁၀။ (ပဋိပက္ခ) ဒဏ်သင့် ပြည်သူတိအတွက် မဖြစ်မနီ လိုအပ်တေ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတိ ရစီဖို့အတွက် အစီအမံတိ ချထားဆောင်ရွက်ပါ။

ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ကာကွယ်ပီးရေး

ဆီးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ကူမှုလုပ်ငန်းတိကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုစွာဇာလေ

စစ်မက်ဖြစ်ပွားနီရေ အနီအထားအောက်မှာ ဟိနီကတ်တေ လက်နက်ကိုင်တိနန့် အရပ်သားတိ အားလုံးရို့အတွက် ထိရောက်တေ ကျန်းမာရေး‌ စောင့်ရှောက်မှုစွာ မဟိမဖြစ် လိုအပ်တေ အရာ ဖြစ်ပါရေ။ ယေတာလည်းသော့ စစ်မက်ပဋိပက္ခတိမှာ ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှုနန့် ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပီးရေ ဆီးဘက်ဆိုင်ရာ လူပုဂ္ဂိုလ်တိစွာ အန္တရာယ်များကာနန့် ထိတွိကြုံတွိရလီရေ အတွက်ကြောင့် တသီးသမင် အကာအကွယ်၊ အရိုအသေပီးဖို့ လိုအပ်ပါရေ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း ဆိုစွာမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတိရာ ပါစွာ မဟုတ်ပဲ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီး ခြိမ်း‌ခြောက်စွာတိ၊ ဟန့်တားစွာတိ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတိကို အနှောက်အယှက် ပီးစွာတိ၊ လွှဲပြောင်းသိမ်းယူစွာ သို့တည်းမဟုတ် အလွဲသုံးစားလုပ်စွာတိနန့်၊ ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်တိကို ချိုးဖောက်ဆန့်ကျင်ဖို့အတွက် ကျန်မားရေး စောက်ရှောက်မှု ပီးရေလူတိကို အဓမ္မ ဖိအားပီးစွာတိလည်း ပါဝင်ပါရေ။

(ခ) အဓိက စည်းမျဉ်းတိ

  1. ၁။ အရပ်သားဖြစ်ဖြစ် စစ်သားဖြစ်ဖြစ်၊ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ဖြစ် ရန်သူဖြစ်ဖြစ်၊ လိုရာပိုင် အနီအထားမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဒဏ်ရာရ‌နီရေ လူတိနန့် အနာရောဂါ ရနီရေ လူတိကို မတိုက်ခိုက်ရ၊ ထိခိုက်နာကြင်အောင် မလုပ်ရ၊ မသတ်ဖြတ်ရ။
  2. ၂။ ဒဏ်ရာရ‌နီရေ လူတိနန့် အနာရောဂါ ရနီရေ လူတိကို အခွဲအခြားမဟိ၊ အနှောင့်အနှေးမဟိ ပြုစုစောက်‌‌ရှောက်ပါ။
  3. ၃။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပီးရေလူတိကို မတိုက်ခိုက်ရ၊ မခြိမ်းခြောက်ရ၊ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်စွာမျိုး မလုပ်ရ၊ ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်တိကို ချိုးဖောက်တေ လုပ်ဆောင်မှုတိ လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အဓမ္မ ဖိအားမပီးရ။
  4. ၄။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပီးရေ ပစ္စည်းပစ္စယတိနန့် အဆောက်အဦတိကို မတိုက်ခိုက်ရ။
  5. ၅။ ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိကို ဂရုထူ ကာကွယ်ပီးပါ။
  6. ၆။ လိုရာပိုင် စစ်ရေးရည်မှန်းချက် အတွက် ဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပီးရာ အဆောက်အဦတိကို မသုံးရ၊ သုံးခကေ ဒေအဆောက်အဦတိစွာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကနီ ကင်းလွတ်မှု ရနီရေ အနီအထားကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါရေ။
  7. ၇။ လိုရာပိုင် စစ်ရေးရည်မှန်းချက် အတွက် ဖြစ်ဖြစ် ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိကို မသုံးရ၊ သုံးခကေ ဒေအဆောက်အဦတိစွာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကနီ ကင်းလွတ်မှု ရနီရေ အနီအထားကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါရေ။
  8. ၈။ ကင်းလွတ်မှု ရနီရေ အနီအထားကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရရေ ဖြစ်စိုင်မျိုးမှာဆိုကေ တိုက်ခိုက်မှု မလုပ်ခင်မှာ ကြိုတင် သတိပီးစွာနန့် ဖီးကင်းရာသို့ ရွှိပြောင်းဖို့ အချိန်ပီးဟာတိ လုပ်သင့်ပါရေ။
  9. ၉။ အကာအကွယ်ခံ အမှတ်သင်္ကေတတိကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြဌာန်းချက်တိနန့် မသက်ဆိုင်၊ မကိုက်ညီရေ ရည်ရွယ်ချက်တိအတွက် မသုံးရ။
  10. ၁၀။ (ပဋိပက္ခ) ဒဏ်သင့် ပြည်သူတိအတွက် မဖြစ်မနီ လိုအပ်တေ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတိ ရစီဖို့အတွက် အစီအမံတိ ချထားဆောင်ရွက်ပါ။

Learn with Principles of Humanity

စစ်မက်ပဋိပက္ခတွင်းမှာ အရပ်သားတိကို ဇာပိုင် ကာကွယ်ရဖို့ ဆိုစွာကို သိပါလား?

Related documentation

Health Care Fact Sheet - ICRC

06/07/2022

International legal framework for the protection of health care in times of armed conflict

06/07/2022

Domestic normative frameworks for the protection of health care

06/07/2022

Load more