လူသတ်မိုင်း

လူသတ်မိုင်း

လူသတ်မိုင်း (က) လူသတ်မိုင်းတိဆိုစွာ ဇာလဲ။

လူသတ်မိုင်း ဆိုစွာက လူတစ်‌ယောက်ယောက် (သို့မဟုတ်) တစ်ယောက်ထက်ပိုရေ လူအုပ်စုတိကို ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ပျက်စီးအောင်၊ ဒဏ်ရာအနာတရ ရအောင်၊ သီအောင်အတွက် တယောက်ယောက် ခတ်မိထိမိကေ ဖြစ်ဖြစ်၊ ယေးလူဟိရေနီရာ သို့တည်းမဟုတ် အနားမှာ ဖြစ်ဖြစ် ပေါက်ကွဲအောင် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားရေ မိုင်း အမျိူးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါရေ။ ဒေလူသတ်မိုင်းတိရေ စစ်ဖက်အရပ်ဖက် အခွဲအခြားမဟိရေ သက်ရောက်မှုတိ ဖြစ်လာစီနိုင်ရေအတွက် 

ကြောင့် ဒေလူသတ်မိုင်းတိကို အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေ IHL မှာ သီးသီးသန့်သန့် ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားပါရေ။ လူသတ်မိုင်းတိကို အသုံးပြုရေခါမှာ အရပ်သားပြည်သူတိနန့် အရပ်သားပိုင် ပစ္စည်းတိပါး ကျလာနိုင်ရေ အခွဲအခြားမဲ့ သက်ရောက်မှုတိကို နည်းနိုင်သလောက် နည်းအောင် မဖြစ်မနီ သီးသီးသန့်သန့် ဂရုစိုက်ပီးကေ လုပ်ဆောင်ရဖို့ဖြစ်ပါရေ။

(ခ) အဓိက စည်းမျဉ်းတိ

၁။ လိုရာပိုင် အနီအထားမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဓားစာခံသားကောင်နန့် တပ်ဆင်ထားရေ လူသတ်မိုင်းတိကို မသုံးရ။
 
၂။ လူသတ်မိုင်းတိကို မပြုလုပ်ရ၊ မထုတ်လုပ်ရ။
 
၃။ မဟာမိတ် အစုအဖွဲ့တိနန့်ပင် ဖြစ်ဖြစ်၊ လူသတ်မိုင်းတိကို မယူဆောင်ရ၊ လက်မခံရ၊ မကူးသန်းရ၊ မရောင်းဝယ်ရ။
၄။ လူသတ်မိုင်းတိကို မသိုလှောင်ရ၊ မသိမ်းထားရ။
 
၅။ လူအခြေပြုအန္တာရာယ်ပေးမိုင်းတိကို လူသတ်မိုင်းတိကို ရွှိပြောင်းဟာ၊ အသုံးပြုဟာရို့ မလုပ်ရအောင် ကိုယ့်နီရပ်က လိုရာလူကို ဖြစ်ဖြစ် အတတ်နိုင်ဆုံး တားမြစ်ပါ။
 
၆။ လူသတ်မိုင်း ဟိနီရေလို့ သိထားရေ၊ ယူဆရရေ နီရာတိအားလုံးကို အမှတ်အသား ပြုထားပါ၊ မှတ်တမ်းတင်ထားပါ၊ အထက်လူဂီးတိကို အသိပီးတင်ပြပါ။
 
၇။ အရပ်သားတိနန့် ရပ်ရွာလူထုတိ၊ အထူးသဖြင့် အချေတိကို လူသတ်မိုင်း၏ အန္တရာယ်တိ အကြောင်းနန့် မိုင်းဟိနီရေ နီရာတိကနီ ဝီးဝီးနီဖို့ သတိပီးပါ။
 
၈။ မိုင်းရှင်းလင်းရေးတိမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ပီးပါ။
 
၉။ မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာထားရေ လူတိကို စာနာရိုင်းပင်းခံထိုက်လူတိဖြစ်‌ကြောင်း အောက်မိဂရုထူပနာ
တတ်နိုင်ရေဘက်က ကူညီပါ။
 
၁၀။ ကိုယ်နန့် ထိတွိဆက်ဆံမိရေ လူတိ၊ အရပ်သားတိရော တိုက်ပွဲဝင် စစ်သားတိကိုပါ လူသတ်မိုင်း လုံးလုံး ပိတ်ပင်ရေးနန့် ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြပါ၊ တိုက်တွန်းပါ။
လူသတ်မိုင်း

လူသတ်မိုင်း (က) လူသတ်မိုင်းတိဆိုစွာ ဇာလဲ။

လူသတ်မိုင်း ဆိုစွာက လူတစ်‌ယောက်ယောက် (သို့မဟုတ်) တစ်ယောက်ထက်ပိုရေ လူအုပ်စုတိကို ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ပျက်စီးအောင်၊ ဒဏ်ရာအနာတရ ရအောင်၊ သီအောင်အတွက် တယောက်ယောက် ခတ်မိထိမိကေ ဖြစ်ဖြစ်၊ ယေးလူဟိရေနီရာ သို့တည်းမဟုတ် အနားမှာ ဖြစ်ဖြစ် ပေါက်ကွဲအောင် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားရေ မိုင်း အမျိူးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါရေ။ ဒေလူသတ်မိုင်းတိရေ စစ်ဖက်အရပ်ဖက် အခွဲအခြားမဟိရေ သက်ရောက်မှုတိ ဖြစ်လာစီနိုင်ရေအတွက်ကြောင့် ဒေလူသတ်မိုင်းတိကို အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေ IHL မှာ သီးသီးသန့်သန့် ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားပါရေ။ လူသတ်မိုင်းတိကို အသုံးပြုရေခါမှာ အရပ်သားပြည်သူတိနန့် အရပ်သားပိုင် ပစ္စည်းတိပါး ကျလာနိုင်ရေ အခွဲအခြားမဲ့ သက်ရောက်မှုတိကို နည်းနိုင်သလောက် နည်းအောင် မဖြစ်မနီ သီးသီးသန့်သန့် ဂရုစိုက်ပီးကေ လုပ်ဆောင်ရဖို့ဖြစ်ပါရေ။

(ခ) အဓိက စည်းမျဉ်းတိ

  1. ၁။ လိုရာပိုင် အနီအထားမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဓားစာခံသားကောင်နန့် တပ်ဆင်ထားရေ လူသတ်မိုင်းတိကို မသုံးရ။
  2. ၂။ လူသတ်မိုင်းတိကို မပြုလုပ်ရ၊ မထုတ်လုပ်ရ။
  3. ၃။ မဟာမိတ် အစုအဖွဲ့တိနန့်ပင် ဖြစ်ဖြစ်၊ လူသတ်မိုင်းတိကို မယူဆောင်ရ၊ လက်မခံရ၊ မကူးသန်းရ၊ မရောင်းဝယ်ရ။
  4. ၄။ လူသတ်မိုင်းတိကို မသိုလှောင်ရ၊ မသိမ်းထားရ။
  5. ၅။ လူအခြေပြုအန္တာရာယ်ပေးမိုင်းတိကို လူသတ်မိုင်းတိကို ရွှိပြောင်းဟာ၊ အသုံးပြုဟာရို့ မလုပ်ရအောင် ကိုယ့်နီရပ်က လိုရာလူကို ဖြစ်ဖြစ် အတတ်နိုင်ဆုံး တားမြစ်ပါ။
  6. ၆။ လူသတ်မိုင်း ဟိနီရေလို့ သိထားရေ၊ ယူဆရရေ နီရာတိအားလုံးကို အမှတ်အသား ပြုထားပါ၊ မှတ်တမ်းတင်ထားပါ၊ အထက်လူဂီးတိကို အသိပီးတင်ပြပါ။
  7. ၇။ အရပ်သားတိနန့် ရပ်ရွာလူထုတိ၊ အထူးသဖြင့် အချေတိကို လူသတ်မိုင်း၏ အန္တရာယ်တိ အကြောင်းနန့် မိုင်းဟိနီရေ နီရာတိကနီ ဝီးဝီးနီဖို့ သတိပီးပါ။
  8. ၈။ မိုင်းရှင်းလင်းရေးတိမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ပီးပါ။
  9. ၉။ မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာထားရေ လူတိကို စာနာရိုင်းပင်းခံထိုက်လူတိဖြစ်‌ကြောင်း အောက်မိဂရုထူပနာ တတ်နိုင်ရေဘက်က ကူညီပါ။
  10. ၁၀။ ကိုယ်နန့် ထိတွိဆက်ဆံမိရေ လူတိ၊ အရပ်သားတိရော တိုက်ပွဲဝင် စစ်သားတိကိုပါ လူသတ်မိုင်း လုံးလုံး ပိတ်ပင်ရေးနန့် ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြပါ၊ တိုက်တွန်းပါ။

Learn with Principles of Humanity

စစ်မက်ပဋိပက္ခတွင်းမှာ အရပ်သားတိကို ဇာပိုင် ကာကွယ်ရဖို့ ဆိုစွာကို သိပါလား?

Related documentation

Explosive Weapons - Burmese

06/07/2022

Explosive Weapons - Shan

06/07/2022

Explosive Weapons - Taang

06/07/2022

Geneva Call Landmine Poster

06/07/2022

Load more