လူသတ်မိုင်းများ

လူသတ်မိုင်းများ

အဲဒါကဘာလဲ?

“လူသတ်မိုင်းများ” ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ရှိနေမှု၊ ထိစပ်မှု သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုကြောင့် ပေါက် ကွဲရန် တီထွင်ထားသည့်မိုင်းဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် လူအများအား မသန်မစွမ်းဖြစ်စေခြင်း၊ ထိခိုက်စေ ခြင်း သို့မဟုတ် သေစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ခွဲခြားခြင်းမရှိသော အကျိုးဆက် ဖြစ်ပေါ်နိုင် မှုများကြောင့် လူသတ်မိုင်းများကို IHL အောက်တွင် 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများဖြင့်အထူး ထိန်းညှိထားသည်။ လူသတ်မိုင်းများကိုအသုံးပြုသည့်အချိန်တွင်၊ အရပ်သားများ နှင့်အရပ်သားများ၏အရာ၀တ္ထုများအပေါ် ၎င်းတို့၏ခွဲခြားမှုမရှိသည့်အကျိုးဆက်များနည်းနိုင်သမျှနည်း စေရန် အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမည်။

အဓိက စည်းမျဉ်းများ

1. မည်သည့်အခြေအနေအောက်တွင်မဆို သားကောင်၏လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်ပေါက်ကွဲသော လူသတ်မိုင်း များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
 
2. လူသတ်မိုင်းများကို ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ခြင်း တို့မပြုပါနှင့်။
 
3. မဟာမိတ်များနှင့်ပင်ဖြစ်စေ၊ လူသတ်မိုင်းများကို ယူခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ ဝယ်ခြင်း၊ ပေးခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။
4. လူသတ်မိုင်းများကို သိမ်းဆည်းထားခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားခြင်းမပြုပါနှင့်။
 
5. သင်၏ဒေသတွင် လူသတ်မိုင်းများကို နေရာရွှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းမှ မည်သူ့ကိုမဆို တားဆီးရန် အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
 
6. မိုင်းထောင်ထားသည်ဟု သင်သိသည့် သို့မဟုတ် ယုံကြည်သည့်နေရာများအားလုံးကို မှတ်သားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်၍ သင်၏အထက်အရာရှိထံသို့အစီရင်ခံတင်ပြပါ။
 
7. လူသတ်မိုင်းများ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကို အရပ်သားများနှင့်လူထုများ အထူးသဖြင့် ကလေးများကို သတိပေး၍ မိုင်းထောင်ထားသည့်နေရာများမှဝေးဝေးနေရန်သတိပေးပါ။
 
8. မိုင်းရှင်းလင်းရေးတွင် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။
 
9. မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်သည့်သူများကို သင်တတ်နိုင်သမျှကူညီ၍ ၎င်းတို့သည် လေးစားမှုနှင့် စာနာ သနားမှု
တို့နှင့်ထိုက်တန်ကြောင်းသတိရပါ။
 
10. သင်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံသည့် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများနှင့်အရပ်သားများကို လူသတ်မိုင်းများအားလုံး ကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ကြောင်းကို ရှင်းပြပါ။
လူသတ်မိုင်းများ

အဲဒါကဘာလဲ?

“လူသတ်မိုင်းများ” ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ရှိနေမှု၊ ထိစပ်မှု သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုကြောင့် ပေါက် ကွဲရန် တီထွင်ထားသည့်မိုင်းဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် လူအများအား မသန်မစွမ်းဖြစ်စေခြင်း၊ ထိခိုက်စေ ခြင်း သို့မဟုတ် သေစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ခွဲခြားခြင်းမရှိသော အကျိုးဆက် ဖြစ်ပေါ်နိုင် မှုများကြောင့် လူသတ်မိုင်းများကို IHL အောက်တွင် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများဖြင့်အထူး ထိန်းညှိထားသည်။ လူသတ်မိုင်းများကိုအသုံးပြုသည့်အချိန်တွင်၊ အရပ်သားများ နှင့်အရပ်သားများ၏အရာ၀တ္ထုများအပေါ် ၎င်းတို့၏ခွဲခြားမှုမရှိသည့်အကျိုးဆက်များနည်းနိုင်သမျှနည်း စေရန် အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမည်။

အဓိက စည်းမျဉ်းများ

  1. မည်သည့်အခြေအနေအောက်တွင်မဆို သားကောင်၏လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်ပေါက်ကွဲသော လူသတ်မိုင်း များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
  2. လူသတ်မိုင်းများကို ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ခြင်း တို့မပြုပါနှင့်။
  3. မဟာမိတ်များနှင့်ပင်ဖြစ်စေ၊ လူသတ်မိုင်းများကို ယူခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ ဝယ်ခြင်း၊ ပေးခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။
  4. လူသတ်မိုင်းများကို သိမ်းဆည်းထားခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားခြင်းမပြုပါနှင့်။
  5. သင်၏ဒေသတွင် လူသတ်မိုင်းများကို နေရာရွှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းမှ မည်သူ့ကိုမဆို တားဆီးရန် အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
  6. မိုင်းထောင်ထားသည်ဟု သင်သိသည့် သို့မဟုတ် ယုံကြည်သည့်နေရာများအားလုံးကို မှတ်သားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်၍ သင်၏အထက်အရာရှိထံသို့အစီရင်ခံတင်ပြပါ။
  7. လူသတ်မိုင်းများ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကို အရပ်သားများနှင့်လူထုများ အထူးသဖြင့် ကလေးများကို သတိပေး၍ မိုင်းထောင်ထားသည့်နေရာများမှဝေးဝေးနေရန်သတိပေးပါ။
  8. မိုင်းရှင်းလင်းရေးတွင် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။
  9. 9. မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်သည့်သူများကို သင်တတ်နိုင်သမျှကူညီ၍ ၎င်းတို့သည် လေးစားမှုနှင့် စာနာ သနားမှုတို့နှင့်ထိုက်တန်ကြောင်းသတိရပါ။
  10. သင်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံသည့် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများနှင့်အရပ်သားများကို လူသတ်မိုင်းများအားလုံး ကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ကြောင်းကို ရှင်းပြပါ။

Learn with Principles of Humanity

ပဋိပက္ခအတွင်း အရပ်သားများအားမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကို သင်သိပါသလား?

ဆက်နွယ်သော စာတမ်းများ

Explosive Weapons - Burmese

06/07/2022

Explosive Weapons - Shan

06/07/2022

Explosive Weapons - Taang

06/07/2022

Geneva Call Landmine Poster

06/07/2022

Load more