ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကာကွယ်ရေး

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကာကွယ်ရေး

အဲဒါကဘာလဲ?

ထိရောက်မှုရှိသည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် ပဋိပက္ခအခြေအနေများတွင် အရပ်သားများနှင့်တိုက် ခိုက်ရေးသမားများတို့ နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် မုချလိုအပ်သည်။ ပဋိပက္ခများတွင်၊ မည်သို့ဆိုစေကာမူ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူလုပ်သားများသည် အန္တရာယ်များစွာနှင့်ထိတွေ့ နိုင်သောကြောင့် အထူးအကာအကွယ်ပေးမှုနှင့်လေးစားမှုတို့လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်အကြမ်းဖက်မှုတွင် ခန္ဓာကိုယ်အကြမ်းဖက်မှု/တိုက်ခိုက်မှုများပါဝင်သည့်အပြင် အကြမ်းဖက် 

ရန်ခြိမ်းခြောက်မှု၊ တားဆီးပိတ်ပင်မှု၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးမှု၊ ဦးစီးဦးဆောင် မှုကိုလွှဲယူမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူလုပ်သားများကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ရပ်များကိုအဓမ္မလုပ်ဆောင်စေမှု တို့ပါဝင်ပါသည်။

အဓိက စည်းမျဉ်းများ

1. အရပ်သားဖြစ်စေ သို့မဟုတ် စစ်သားဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ရန်သူဖြစ်စေ၊ အခြေအနေ အားလုံးအောက်တွင် ဒဏ်ရာရသူနှင့်ဖျားနာသူများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်း သို့မဟုတ် သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။

2. ဒဏ်ရာရသူနှင့်ဖျားနာသူများကို နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတို့မရှိဘဲ စုဆောင်းခေါ်ယူ ၍ စောင့်ရှောက်ပါ။

3. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူလုပ်သားများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်ပေး ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကိုဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ရပ်များကို ဆောင် ရွက်ရန် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းတို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။

4. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်အဆောက်အဦးများကို မတိုက်ခိုက်ပါနှင့်။

5. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်မှုများကို လေးစား၍ကာကွယ်မှုပေးပါ။

6. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်အဆောက်အဦးများကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမည်သည့်ရည်ရွယ် ချက်အတွက်မဆိုအသုံးမပြုပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်လျှင် ၎င်းတို့သည် တိုက်ခိုက်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေး ခံရမှုကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။

7. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်မှုများကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် မဆိုအသုံးမပြုပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်လျှင် ၎င်းတို့သည် တိုက်ခိုက်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးခံရမှုကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။

8. အကာအကွယ်ပေးခံရမှုမှဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်၊ တိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်မီ ကြိုတင်သတိပေးခြင်းနှင့် ဘေးကင်း ရာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်အချိန်ပေးခြင်းတို့ ပေးသင့်သည်။

9. ကာကွယ်ပေးရမည့်အမှတ်တံဆိပ်သင်္ကေတများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။

10. ထိခိုက်ခံရသည့်လူဦးရေများအတွက် မုချလိုအပ်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုရရှိစေရေးသေချာစေရန် ဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကာကွယ်ရေး

အဲဒါကဘာလဲ?

ထိရောက်မှုရှိသည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် ပဋိပက္ခအခြေအနေများတွင် အရပ်သားများနှင့်တိုက် ခိုက်ရေးသမားများတို့ နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် မုချလိုအပ်သည်။ ပဋိပက္ခများတွင်၊ မည်သို့ဆိုစေကာမူ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူလုပ်သားများသည် အန္တရာယ်များစွာနှင့်ထိတွေ့ နိုင်သောကြောင့် အထူးအကာအကွယ်ပေးမှုနှင့်လေးစားမှုတို့လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်အကြမ်းဖက်မှုတွင် ခန္ဓာကိုယ်အကြမ်းဖက်မှု/တိုက်ခိုက်မှုများပါဝင်သည့်အပြင် အကြမ်းဖက် ရန်ခြိမ်းခြောက်မှု၊ တားဆီးပိတ်ပင်မှု၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးမှု၊ ဦးစီးဦးဆောင် မှုကိုလွှဲယူမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူလုပ်သားများကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ရပ်များကိုအဓမ္မလုပ်ဆောင်စေမှု တို့ပါဝင်ပါသည်။

အဓိက စည်းမျဉ်းများ

  1. အရပ်သားဖြစ်စေ သို့မဟုတ် စစ်သားဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ရန်သူဖြစ်စေ၊ အခြေအနေ အားလုံးအောက်တွင် ဒဏ်ရာရသူနှင့်ဖျားနာသူများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်း သို့မဟုတ် သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
  2. ဒဏ်ရာရသူနှင့်ဖျားနာသူများကို နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတို့မရှိဘဲ စုဆောင်းခေါ်ယူ ၍ စောင့်ရှောက်ပါ။
  3. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူလုပ်သားများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်ပေး ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကိုဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ရပ်များကို ဆောင် ရွက်ရန် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းတို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
  4. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်အဆောက်အဦးများကို မတိုက်ခိုက်ပါနှင့်။
  5. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်မှုများကို လေးစား၍ကာကွယ်မှုပေးပါ။
  6. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်အဆောက်အဦးများကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမည်သည့်ရည်ရွယ် ချက်အတွက်မဆိုအသုံးမပြုပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်လျှင် ၎င်းတို့သည် တိုက်ခိုက်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေး ခံရမှုကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
  7. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်မှုများကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် မဆိုအသုံးမပြုပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်လျှင် ၎င်းတို့သည် တိုက်ခိုက်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးခံရမှုကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
  8. အကာအကွယ်ပေးခံရမှုမှဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်၊ တိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်မီ ကြိုတင်သတိပေးခြင်းနှင့် ဘေးကင်း ရာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်အချိန်ပေးခြင်းတို့ ပေးသင့်သည်။
  9. ကာကွယ်ပေးရမည့်အမှတ်တံဆိပ်သင်္ကေတများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။
  10. ထိခိုက်ခံရသည့်လူဦးရေများအတွက် မုချလိုအပ်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုရရှိစေရေးသေချာစေရန် ဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ။

Learn with Principles of Humanity

ပဋိပက္ခအတွင်း အရပ်သားများအားမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကို သင်သိပါသလား?

ဆက်နွယ်သော စာတမ်းများ

Health Care Fact Sheet - ICRC

06/07/2022

International legal framework for the protection of health care in times of armed conflict

06/07/2022

Domestic normative frameworks for the protection of health care

06/07/2022

Load more