လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတားမြစ်ချက်

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတားမြစ်ချက်

အဲဒါကဘာလဲ?

နိုင်ငံတကာမှသဘောတူအသိအမှတ်ပြုထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိ ပါ။ ၎င်းတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ မိန်းကလေး သို့မဟုတ် ယောကျ်ားလေးများအပေါ် မုဒိန်းမှု၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာကျွန်ပြုမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် အတွက်လူကုန်ကူးမှု၊ အဓမ္မပြည့်တန်ဆာမှု၊ အဓမ္မပဋိသန္ဓေ တည်စေမှု၊ အဓမ္မပဋိသန္ဓေဖျက်ချမှု၊ သားကြော ဖြတ်ခြင်းကိုအတင်းအကျပ်ပြုမှု၊ အဓမ္မသွေးရင်းစပ်ယှက် မှု၊ အဓမ္မထိမ်းမြားလက်ထပ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်မှု သို့မဟုတ် အခြားပုံစံတစ်ခုခုဖြစ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသည် နှိုင်းယှဥ်နိုင် သောလေးနက်မှုဖြစ်လျှင် ပါဝင်ပါသည်။

အဓိက စည်းမျဉ်းများ

1. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကို အချိန်တိုင်းတွင် တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။

2. မည်သူမဆို (အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ မိန်းကလေး သို့မဟုတ် ယောကျ်ားလေး) အပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာအကြမ်းဖက်မှုမကျူးလွန်ပါနှင့်။

3. အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ယောက်ျားလေး နှင့် မိန်းကလေးများကို မဖွယ်မရာကိုယ်ထိ လက်ရောက် ကျူးလွန်မှု၏မည်သည့်ပုံစံမျိုးမဆိုမှ ကာကွယ်ပေးသင့်သည်။

4. သင်၏ဒေသများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့်တုံ့ပြန်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင် သည့်အရာများအားလုံးကိုပြုလုပ်ပါ။

5. ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရသူများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်ပါ။

6. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု ပြစ်မှုများကိုအစီရင်ခံတင်ပြပါ။

7. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု ပြစ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။

8. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုခံရသူများအတွက် လျှို့ဝှက်ထားမှုနှင့်ကာကွယ်ပေးမှုကို သေချာစေ ပါ။

9. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုခံရသူများသည် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ၊ နှင့် အခြားသောအကူအညီသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင် ၎င်းတို့ လိုအပ်သည့်အကူအညီနှင့်ထောက်ပံ့မှုတို့ကိုရရှိနိုင်ရေးသေချာစေရန် ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ် ပါ။

10. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များသည် စစ်မက်ပြစ်မှုများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထား မှုကိုဆန့်ကျင်သည့်ပြစ်မှုများ နှင့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများတို့နှင့်တူညီသည့်သဘောသက်ရောက် နိုင်သည်။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတားမြစ်ချက်

အဲဒါကဘာလဲ?

နိုင်ငံတကာမှသဘောတူအသိအမှတ်ပြုထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိ ပါ။ ၎င်းတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ မိန်းကလေး သို့မဟုတ် ယောကျ်ားလေးများအပေါ် မုဒိန်းမှု၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာကျွန်ပြုမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် အတွက်လူကုန်ကူးမှု၊ အဓမ္မပြည့်တန်ဆာမှု၊ အဓမ္မပဋိသန္ဓေ တည်စေမှု၊ အဓမ္မပဋိသန္ဓေဖျက်ချမှု၊ သားကြော ဖြတ်ခြင်းကိုအတင်းအကျပ်ပြုမှု၊ အဓမ္မသွေးရင်းစပ်ယှက် မှု၊ အဓမ္မထိမ်းမြားလက်ထပ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်မှု သို့မဟုတ် အခြားပုံစံတစ်ခုခုဖြစ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသည် နှိုင်းယှဥ်နိုင် သောလေးနက်မှုဖြစ်လျှင် ပါဝင်ပါသည်။

အဓိက စည်းမျဉ်းများ

  1. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကို အချိန်တိုင်းတွင် တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
  2. မည်သူမဆို (အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ မိန်းကလေး သို့မဟုတ် ယောကျ်ားလေး) အပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာအကြမ်းဖက်မှုမကျူးလွန်ပါနှင့်။
  3. အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ယောက်ျားလေး နှင့် မိန်းကလေးများကို မဖွယ်မရာကိုယ်ထိ လက်ရောက် ကျူးလွန်မှု၏မည်သည့်ပုံစံမျိုးမဆိုမှ ကာကွယ်ပေးသင့်သည်။
  4. သင်၏ဒေသများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့်တုံ့ပြန်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင် သည့်အရာများအားလုံးကိုပြုလုပ်ပါ။
  5. ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရသူများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်ပါ။
  6. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု ပြစ်မှုများကိုအစီရင်ခံတင်ပြပါ။
  7. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု ပြစ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။
  8. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုခံရသူများအတွက် လျှို့ဝှက်ထားမှုနှင့်ကာကွယ်ပေးမှုကို သေချာစေ ပါ။
  9. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုခံရသူများသည် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ၊ နှင့် အခြားသောအကူအညီသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင် ၎င်းတို့ လိုအပ်သည့်အကူအညီနှင့်ထောက်ပံ့မှုတို့ကိုရရှိနိုင်ရေးသေချာစေရန် ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ် ပါ။
  10. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များသည် စစ်မက်ပြစ်မှုများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထား မှုကိုဆန့်ကျင်သည့်ပြစ်မှုများ နှင့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများတို့နှင့်တူညီသည့်သဘောသက်ရောက် နိုင်သည်။

Learn with Principles of Humanity

ပဋိပက္ခအတွင်း အရပ်သားများအားမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကို သင်သိပါသလား?

ဆက်နွယ်သော စာတမ်းများ

Geneva Call Gender

06/07/2022

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Load more