တၢ်တြီမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး

တၢ်တြီမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအခီပညီတခါလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တူၢ်လိာ်ပာ်လီၤဃာ်ဝဲန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်, တၢ်ဖီၣ်ဆူၣ်မံဃုာ်, တၢ်မၢကဲကုၢ်လၢသွံၣ်ထံတၢ်ရ့လိာ်သးအပူၤ, တၢ်ဆါလီၤပှၤကညီလၢမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံး တၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်ဆါလီၤအီၣ်နီၢ်ခိတၢ်မၤလၢဘၣ်တၢ်မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးလၢဘၣ်တၢ် မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်မၤဟးဂီၤဟုးသးလၢဘၣ်တၢ်မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ပှၤကညီအချံအသၣ်ကအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိအဂီၢ်, ဖံးဘူးညၣ်တံၢ်ကဒဲကဒဲတၢ်မံဃုာ်လိာ်သးလၢဘၣ်တၢ်မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်ဒိးတ့ဒိးဖျီအသးလၢဘၣ်တၢ်မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်မၤဆူးမၤဆါဘၣ်ဃးမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် မ့တမ့ၢ် မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢ အက့ၢ် အဂီၤအဂၤတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤလၢအအိၣ်အဒိၣ်အမုၢ်လၢတၢ်ထိၣ်သတြီၤအီၤသ့လၢ ပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, ပိာ်ခွါသ့ၣ် တဖၣ်, ပိာ်မုၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပိာ်ခွါဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်

1. မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအံၤ ဘၣ်တၢ်တြီဃာ်အီၤဃံးဃံးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲး အပူၤန့ၣ်လီၤ.

2. တဘၣ်မၤကမၣ်မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢပှၤနီတဂၤ (ပိာ်မုၣ်, ပိာ်ခွါ, ပိာ်မုၣ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပိာ်ခွါဖိ) အဖီခိၣ်တဂ့ၤ.

3. ပိာ်ခွါ, ပိာ်မုၣ်, ပိာ်ခွါဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ပိာ်မုၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကြၢးလၢကဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤလၢ တၢ်မၤဒၢၣ်မၤဆါလၢအတကြၢးတဘၣ်လၢတၢ်အက့ၢ်အဂီၤတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

4. မၤတၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢနမၤသ့လၢကဒီသဒၢဒီးခီဆၢမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢနတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

5. ဒီသဒၢပှၤလၢဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃာ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်တက့ၢ်.

6. တီၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်တက့ၢ်.

7. ကွၢ်ထံသမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်တက့ၢ်.

8. မၤလီၤတံၢ်တၢ်ပာ်တၢ်ခူသူၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢလၢပှၤလၢအတူၢ်ဘၣ်မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

9. ဟံးန့ၢ်တၢ်နီၣ်ထိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကမၤလီၤတံၢ်လၢ ပှၤလၢအတူၢ်ဘၣ်မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢအဝဲသ့ၣ်လိၣ် ဘၣ်ဝဲ, ပၣ်ဃုာ် ကသံၣ်ကသီ, သးဂ့ၢ်ပီညီ, သဲစး, တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်, ဒီး တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤအဂၤတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်.

10. မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ထီၣ်ဘးထဲသိးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကွီၢ်မ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, တၢ်မၤကမၣ်သဲစးလၢအထီဒါဟီၣ်ခိၣ်ဖိအန့ဆၢၣ်ဒီးတၢ်မၤသံလီၤတူာ်ကလုာ်န့ၣ်သ့လီၤ.

တၢ်တြီမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအခီပညီတခါလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တူၢ်လိာ်ပာ်လီၤဃာ်ဝဲန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်, တၢ်ဖီၣ်ဆူၣ်မံဃုာ်, တၢ်မၢကဲကုၢ်လၢသွံၣ်ထံတၢ်ရ့လိာ်သးအပူၤ, တၢ်ဆါလီၤပှၤကညီလၢမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံး တၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်ဆါလီၤအီၣ်နီၢ်ခိတၢ်မၤလၢဘၣ်တၢ်မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးလၢဘၣ်တၢ် မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်မၤဟးဂီၤဟုးသးလၢဘၣ်တၢ်မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ပှၤကညီအချံအသၣ်ကအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိအဂီၢ်, ဖံးဘူးညၣ်တံၢ်ကဒဲကဒဲတၢ်မံဃုာ်လိာ်သးလၢဘၣ်တၢ်မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်ဒိးတ့ဒိးဖျီအသးလၢဘၣ်တၢ်မၢဆူၣ်အီၤ, တၢ်မၤဆူးမၤဆါဘၣ်ဃးမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် မ့တမ့ၢ် မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢ အက့ၢ် အဂီၤအဂၤတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤလၢအအိၣ်အဒိၣ်အမုၢ်လၢတၢ်ထိၣ်သတြီၤအီၤသ့လၢ ပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, ပိာ်ခွါသ့ၣ် တဖၣ်, ပိာ်မုၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပိာ်ခွါဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်

  1. မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအံၤ ဘၣ်တၢ်တြီဃာ်အီၤဃံးဃံးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲး အပူၤန့ၣ်လီၤ.
  2. တဘၣ်မၤကမၣ်မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢပှၤနီတဂၤ (ပိာ်မုၣ်, ပိာ်ခွါ, ပိာ်မုၣ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပိာ်ခွါဖိ) အဖီခိၣ်တဂ့ၤ.
  3. ပိာ်ခွါ, ပိာ်မုၣ်, ပိာ်ခွါဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ပိာ်မုၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကြၢးလၢကဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤလၢ တၢ်မၤဒၢၣ်မၤဆါလၢအတကြၢးတဘၣ်လၢတၢ်အက့ၢ်အဂီၤတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.
  4. မၤတၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢနမၤသ့လၢကဒီသဒၢဒီးခီဆၢမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢနတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  5. ဒီသဒၢပှၤလၢဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃာ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်တက့ၢ်.
  6. တီၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်တက့ၢ်.
  7. ကွၢ်ထံသမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်တက့ၢ်.
  8. မၤလီၤတံၢ်တၢ်ပာ်တၢ်ခူသူၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢလၢပှၤလၢအတူၢ်ဘၣ်မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  9. ဟံးန့ၢ်တၢ်နီၣ်ထိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကမၤလီၤတံၢ်လၢ ပှၤလၢအတူၢ်ဘၣ်မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢအဝဲသ့ၣ်လိၣ် ဘၣ်ဝဲ, ပၣ်ဃုာ် ကသံၣ်ကသီ, သးဂ့ၢ်ပီညီ, သဲစး, တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်, ဒီး တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤအဂၤတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်.
  10. မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ထီၣ်ဘးထဲသိးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကွီၢ်မ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, တၢ်မၤကမၣ်သဲစးလၢအထီဒါဟီၣ်ခိၣ်ဖိအန့ဆၢၣ်ဒီးတၢ်မၤသံလီၤတူာ်ကလုာ်န့ၣ်သ့လီၤ.

Learn with Principles of Humanity

ဖဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဆၢကတီၢ်အပူၤန့ၣ် နကဘၣ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်နသ့ၣ်ညါဧါ.

Related documentation

Geneva Call Gender

06/07/2022

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Load more