တၢ်ဒီသဒၢဖိသၣ်

တၢ်ဒီသဒၢဖိသၣ်

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဖိသၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ညီအါလီၤလီၤဆီဆီလၢစုကဝဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အတၢ်မၤသးသ့ၣ်တဖၣ် အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်သံ မ့တမ့ၢ် အက့ၢ်အဂီၤဟးဂီၤ, ကဲထီၣ်ဖိၣ်ဃဲ, ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ကမဲ, လီၤတူာ်လီၤကာ်ဘၣ်ဃး တၣ်ကူၣ်ဘၣ်ကူသ့ၣ် ဒီးဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်, ကဲထီၣ်သုးဖိအသီ ဒီး ဘၣ်တၢ်သူအီၤဒ်ဖိသၣ်သုးတဖၣ်ဒီး
အိၣ်တ့ၢ်ဒီးတၢ်ဆါလၢသူၣ်လၢသးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအလုၢ်အလၢ်အိၣ်လၢ အအိၣ်ညီနုၢ်အသိး, ဖိသၣ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးခီဖျိလၢ စုကဝဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အံၤ ကြၢးဒီးတၢ်ပာ်ကဲဒီး တၢ်ဒီသဒၢလၢအလီၤဆီလၢ စုကဝဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် တဖၣ်အပူၤ လၢအမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဒီး လၢအတမ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်

1. တဘၣ်သူဖိသၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအပူၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ, မ့မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ်လၢအဝဲသ့ၣ်မုာ်သးမၤကလီဝဲန့ၣ်လီၤ.

2. တဘၣ်မၢဆူၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်လၢကမၤထွဲအသးဒီး သုးမုၢ်တဖၣ်လၢ ကျဲတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်တဂ့ၤ.

3. တဘၣ်ထၢသုးဖိလၢဖိသၣ်အသးနံၣ်အိၣ် 18 နံၣ်အဖီလာ်ဆူ သုးမုၢ်တဖၣ်အပူၤ မ့တမ့ၢ် ပျဲအဝဲသ့ၣ် တဖၣ်လၢကကဲထီၣ်ကရၢဖိ, မ့မ့ၢ်ဒၣ်လဲလာ်လၢအဝဲသ့ၣ်မုာ်သးမၤကလီဝဲန့ၣ်လီၤ.

4. ဖိသၣ်တဖၣ်ကြၢးဒုးဃာ်အီၤထဲဒၣ်ဖဲလၢပမၤတၢ်အဂၤတသ့လၢၤနီတမံၤအခါန့ၣ်တက့ၢ်.
 
5. လ့ၤတက့ၤတဘၣ်မၤသံဖိသၣ်တဂ့ၤ.
 
6. ဖဲဖိသၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးသုးမုၢ်တဖၣ်ဟးထီၣ်ဝဲအခါန့ၣ်, တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အပူၤန့ၣ်လီၤ.
 
7. တဘၣ်ထီၣ်ဒုးကၠိတဖၣ်ဒီးဖၠၣ်စိမိၤတဖၣ်တဂ့ၤ.
 
8. တဘၣ်သူကၠိတဖၣ်ဒီးဖၠၣ်စိမိၤတဖၣ်လၢသုးအတၢ်ပညိၣ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်တဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်သ့လီၤ.
 
9. တဘၣ်သူၣ်လီၤသုးမုၢ်အလီၢ်မ့တမ့ၢ်သုးအတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်လၢအဘူးဒီးကၠိတဖၣ်ဒီးဖၠၣ်စိမိၤတဖၣ်တဂ့ၤ.
 
10. တဘၣ်ထီၣ်ဒုး, မၤပျံၤမၤဖုး, မၤပယွဲ, ဖီၣ်န့ၢ်ဆူၣ် မ့တမ့ၢ် လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးအဂၤတဖၣ် ဆူကၠိဖိ, သရၣ်သရၣ်မုၣ် ဒီး ပှၤအဂုၤအဂၤတဖၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အပူၤတဂ့ၤ.
တၢ်ဒီသဒၢဖိသၣ်

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဖိသၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ညီအါလီၤလီၤဆီဆီလၢစုကဝဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အတၢ်မၤသးသ့ၣ်တဖၣ် အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်သံ မ့တမ့ၢ် အက့ၢ်အဂီၤဟးဂီၤ, ကဲထီၣ်ဖိၣ်ဃဲ, ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ကမဲ, လီၤတူာ်လီၤကာ်ဘၣ်ဃး တၣ်ကူၣ်ဘၣ်ကူသ့ၣ် ဒီးဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်, ကဲထီၣ်သုးဖိအသီ ဒီး ဘၣ်တၢ်သူအီၤဒ်ဖိသၣ်သုးတဖၣ်ဒီး အိၣ်တ့ၢ်ဒီးတၢ်ဆါလၢသူၣ်လၢသးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအလုၢ်အလၢ်အိၣ်လၢ အအိၣ်ညီနုၢ်အသိး, ဖိသၣ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးခီဖျိလၢ စုကဝဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အံၤ ကြၢးဒီးတၢ်ပာ်ကဲဒီး တၢ်ဒီသဒၢလၢအလီၤဆီလၢ စုကဝဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် တဖၣ်အပူၤ လၢအမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဒီး လၢအတမ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်

  1. တဘၣ်သူဖိသၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအပူၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ, မ့မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ်လၢအဝဲသ့ၣ်မုာ်သးမၤကလီဝဲန့ၣ်လီၤ.
  2. တဘၣ်မၢဆူၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်လၢကမၤထွဲအသးဒီး သုးမုၢ်တဖၣ်လၢ ကျဲတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်တဂ့ၤ.
  3. တဘၣ်ထၢသုးဖိလၢဖိသၣ်အသးနံၣ်အိၣ် 18 နံၣ်အဖီလာ်ဆူ သုးမုၢ်တဖၣ်အပူၤ မ့တမ့ၢ် ပျဲအဝဲသ့ၣ် တဖၣ်လၢကကဲထီၣ်ကရၢဖိ, မ့မ့ၢ်ဒၣ်လဲလာ်လၢအဝဲသ့ၣ်မုာ်သးမၤကလီဝဲန့ၣ်လီၤ.
  4. ဖိသၣ်တဖၣ်ကြၢးဒုးဃာ်အီၤထဲဒၣ်ဖဲလၢပမၤတၢ်အဂၤတသ့လၢၤနီတမံၤအခါန့ၣ်တက့ၢ်.
  5. လ့ၤတက့ၤတဘၣ်မၤသံဖိသၣ်တဂ့ၤ.
  6. ဖဲဖိသၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးသုးမုၢ်တဖၣ်ဟးထီၣ်ဝဲအခါန့ၣ်, တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အပူၤန့ၣ်လီၤ.
  7. တဘၣ်ထီၣ်ဒုးကၠိတဖၣ်ဒီးဖၠၣ်စိမိၤတဖၣ်တဂ့ၤ.
  8. တဘၣ်သူကၠိတဖၣ်ဒီးဖၠၣ်စိမိၤတဖၣ်လၢသုးအတၢ်ပညိၣ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်တဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်သ့လီၤ.
  9. တဘၣ်သူၣ်လီၤသုးမုၢ်အလီၢ်မ့တမ့ၢ်သုးအတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်လၢအဘူးဒီးကၠိတဖၣ်ဒီးဖၠၣ်စိမိၤတဖၣ်တဂ့ၤ.
  10. တဘၣ်ထီၣ်ဒုး, မၤပျံၤမၤဖုး, မၤပယွဲ, ဖီၣ်န့ၢ်ဆူၣ် မ့တမ့ၢ် လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးအဂၤတဖၣ် ဆူကၠိဖိ, သရၣ်သရၣ်မုၣ် ဒီး ပှၤအဂုၤအဂၤတဖၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အပူၤတဂ့ၤ.

Learn with Principles of Humanity

ဖဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဆၢကတီၢ်အပူၤန့ၣ် နကဘၣ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်နသ့ၣ်ညါဧါ.

Related documentation

Legal Protection of Children in Armed Conflict

07/06/2022

Comic Book Shan

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022

Geneva Call Child Protection

07/06/2022

Geneva Call Notebook

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022