လံပ်ဒံန်ခြဲ ကောန်ဒဲႇကညောမ်

လံပ်ဒံန်ခြဲ ကောန်ဒဲႇကညောမ်

What is Child Protection?

ဘည်အကျိုး ကစာပ်ကဘား ပေန်ပဲန်ဒေဲႈ ခနားပဋိပက္ခ ကဆီုဝ်တီုက်ႎှီုန်းကဲဒီန် အမဒါင်းအ်ုန်မိုႈ ထာန်ဘယ်ကောန်ဒဲႇဂဲ ဒေခါမ်ဘိူန်း အ်ုန်ဘြေ့။ ကောန်ဒဲႇဂဲဒီန် ဘည်ယံမ်းဟာဝ်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်လူလှဲဝ်ႏ တိုပိုင်းတည်းဇိူင်ကဲ၊ ဘည်အာဝ်မိူဝ်ႈ ကူန်မာ၊ ကတူႈတိုည်း ႎီရ်မှာန်းရိူန်နှာဘံန်း၊ ကတူႈချှူမ်ဟာဝ်း ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇ ကာည်း လံပ်ပိင်ငျာကဲ၊ ဘည်ကတူႈအီးဒါဟာဝ်းကဲ ကာည်း ကတူႈအီးကဲပ်တိုည်းဟာဝ်း ဒဲႈကဲပဲန်ဆီုက်ကောန်ဒဲႇ ကာည်း ဘိူန်းဟာဝ်းဒိုည်ႇ နောႈယံဝ်းနောႈကီန်း ပါ်ဇိုကဲ။ က်ုန်မိုႈ ထုင်ရိုဘိုဇေန်
ဥပဒေဘည်ပ္လပ္လေႈ ကုင်လှံင်တောန်ကဒါႇ အူလှေမိုႈ ဂေါႇပဋိပက္ခ အီဘားလာက်နာက် ကောန်ဒဲႇဂဲ အီကတူႈဖေးကီန်းဒည်း အာဝ်ဒါႈလိူည် ပဋိပက္ခ အီဘားလာက်နာက် ကုင်တောတ်ကုင် ကာည်း အာဝ်ဒါႈလိူည် ပဋိပက္ခ အီဘားလာက်နာက် ကဲအီအာဝ်မိုႈ ကုင်တောန်ကုင် ခနားဂါရ်ဒီန်ပါ်အာရ်နဲ ကောန်ဒဲႇဂဲ မိူဝ်ႈအခွါင်း ဘည်လိုတိူဝ်ႈအရေး ကနာည်ဒဲႈတကဲ ကာည်း ဘည်လိုဒံန်ခြဲဒဲႈတကဲယာ့်။

Main Rules

1. ကောန်ဒဲႇဂဲ ကဆီုဝ်တီုက်ႎှီုန်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်ဘာည်းရေဲန်ဟာဝ်း ကဆီုဝ်လံပ်တီုက်ႎှီုန်းဒီန် ဒဲႈအ်ုန်မိုႈပွံတ် နောႈဖိူမ်ဆန္ဒကဲ ဆိင်ရေဲန်မာ် မိုႈပွံတ်အာဝ်ဘိူန်းဒါကဲ။

2. အာဝ်ဘိူန်းဒါရဲင်ဘ္လောမ်တက်ုန် ဆူည်ႇကောန်ဒဲႇကောန်ကညောမ်ဂဲ ကဆီုပ်ကဘားတောပ် တဖုင်အီဘားလာက်နာက်ဂဲ။

3. ကောန်ဒဲႇကောန်ကညောမ်ဂဲ အဆာက်(18)ဆန်ုမ် လေႈရခြူမ် က်ုန်မိုႈလိူည် ကဲမိူဝ်ႈနောႈဖိူမ် ဆနထာန်မှောမာ် အာဝ်ဘိူန်းတောႇကဲပဲန် ကောန်ဆီုက်ကမာည် ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းခွါင်းဒဲႈ ကဲလီပ်ခေဲင်ဖုင် အီဘားလာက်နာက်။

4. က်ုန်အာဝ်ဆမားဘည်မှော ဘံန်ဆူတ်ဘံန်တိူက်ႏအ်ုန် စီဘိူန်းတိုည်းထိင်အူန်း ကောန်ဒဲႇဂဲ။
 
5. ဘံန်မှောမာ် အာဝ်ဘိူန်း ပျံမ်းကောန်ဒဲႇဂဲ။
 
6. ကောန်ဒဲႇဂဲ အီကစာပ်ကဘား တောပ်တဖုင်အီဘားလာက်နာက် ကဲက်ုန်လေႈဟာဝ်းဒါႇဖုင်ကဲဒီန် ဘ်ုပ်ရေဲန်ဒဲႈ နံင်ကဲဘိူန်းလံပ်ကတ်ုမ် လောတ်ကာင်းဖေး။
 
7. အာဝ်ဘိူန်းတီုက်‌ပ္လေဲဝ်လှဲဝ်ႏ တက္ကသိုလ် ကာည်း ကျောင်ဂဲဟံရ်။
 
8. က်ုန်မိုႈလိူည် ပ်ုန်ကယေင်ပ်ုန်ကကာမ်း ကနာည်လံပ်အရေးဆီုက် ထာန်မှောမာ် အာဝ်ဘိူန်းဒါ ကဆီုဝ်တက္ကသိုလ် ကာည်း ကျောင်ဂဲဒီန်။ ဆာ်အာဝ်မိုႈဘည်ဒီန် ခေဲင်ကတီုက်ကပဴင်ဒီန် ကဲဆမားကတူႈချူမ် ကဆီုဝ်လံပ်ဒံန်ခြဲကဲ။
 
9. ဂြိုခြီုင်အီကဆီုဝ်ကဆဲင် တတံပ်ဆီုက်ကာည်း တံပ်ဆီုက်ဂဲ အာဝ်ဘိူန်းအူန်း အာဝ်ဘိူန်းဂေါည် နံင်ကဒံတ်ကစံမ် ပြောရီမ်းတက္ကသိုလ် ကာည်းကျောင်ဂဲဒီန်။
 
10. အာဝ်ဘိူန်းတီုက်၊ ကပျံဝ်း၊ ကကံဝ်းဇီုင်းရေဲန်၊ တိုည်းမှာတ်တိုအီး ဝီရ်လာည်းရိူန်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဒါရဒေင်ဇေဝ် လူည်ႇဟာဝ်း တေဲင်ကောန်ကျောင်ဂဲ၊ ယာဆြာတာဆြာဂဲ ကာည်း အ်ုန်အီးရေဲန် တောပ်ဇီုင်း ကဆီုပ်လံပ်ပိင်ငျာကဲဒီန်။
လံပ်ဒံန်ခြဲ ကောန်ဒဲႇကညောမ်

What is Child Protection?

ဘည်အကျိုး ကစာပ်ကဘား ပေန်ပဲန်ဒေဲႈ ခနားပဋိပက္ခ ကဆီုဝ်တီုက်ႎှီုန်းကဲဒီန် အမဒါင်းအ်ုန်မိုႈ ထာန်ဘယ်ကောန်ဒဲႇဂဲ ဒေခါမ်ဘိူန်း အ်ုန်ဘြေ့။ ကောန်ဒဲႇဂဲဒီန် ဘည်ယံမ်းဟာဝ်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်လူလှဲဝ်ႏ တိုပိုင်းတည်းဇိူင်ကဲ၊ ဘည်အာဝ်မိူဝ်ႈ ကူန်မာ၊ ကတူႈတိုည်း ႎီရ်မှာန်းရိူန်နှာဘံန်း၊ ကတူႈချှူမ်ဟာဝ်း ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇ ကာည်း လံပ်ပိင်ငျာကဲ၊ ဘည်ကတူႈအီးဒါဟာဝ်းကဲ ကာည်း ကတူႈအီးကဲပ်တိုည်းဟာဝ်း ဒဲႈကဲပဲန်ဆီုက်ကောန်ဒဲႇ ကာည်း ဘိူန်းဟာဝ်းဒိုည်ႇ နောႈယံဝ်းနောႈကီန်း ပါ်ဇိုကဲ။ က်ုန်မိုႈ ထုင်ရိုဘိုဇေန် ဥပဒေဘည်ပ္လပ္လေႈ ကုင်လှံင်တောန်ကဒါႇ အူလှေမိုႈ ဂေါႇပဋိပက္ခ အီဘားလာက်နာက် ကောန်ဒဲႇဂဲ အီကတူႈဖေးကီန်းဒည်း အာဝ်ဒါႈလိူည် ပဋိပက္ခ အီဘားလာက်နာက် ကုင်တောတ်ကုင် ကာည်း အာဝ်ဒါႈလိူည် ပဋိပက္ခ အီဘားလာက်နာက် ကဲအီအာဝ်မိုႈ ကုင်တောန်ကုင် ခနားဂါရ်ဒီန်ပါ်အာရ်နဲ ကောန်ဒဲႇဂဲ မိူဝ်ႈအခွါင်း ဘည်လိုတိူဝ်ႈအရေး ကနာည်ဒဲႈတကဲ ကာည်း ဘည်လိုဒံန်ခြဲဒဲႈတကဲယာ့်။

Main Rules

  1. ကောန်ဒဲႇဂဲ ကဆီုဝ်တီုက်ႎှီုန်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်ဘာည်းရေဲန်ဟာဝ်း ကဆီုဝ်လံပ်တီုက်ႎှီုန်းဒီန် ဒဲႈအ်ုန်မိုႈပွံတ် နောႈဖိူမ်ဆန္ဒကဲ ဆိင်ရေဲန်မာ် မိုႈပွံတ်အာဝ်ဘိူန်းဒါကဲ။
  2. အာဝ်ဘိူန်းဒါရဲင်ဘ္လောမ်တက်ုန် ဆူည်ႇကောန်ဒဲႇကောန်ကညောမ်ဂဲ ကဆီုပ်ကဘားတောပ် တဖုင်အီဘားလာက်နာက်ဂဲ။
  3. ကောန်ဒဲႇကောန်ကညောမ်ဂဲ အဆာက်(18)ဆန်ုမ် လေႈရခြူမ် က်ုန်မိုႈလိူည် ကဲမိူဝ်ႈနောႈဖိူမ် ဆနထာန်မှောမာ် အာဝ်ဘိူန်းတောႇကဲပဲန် ကောန်ဆီုက်ကမာည် ဆာ်အာဝ်မိုႈ အာဝ်ဘိူန်းခွါင်းဒဲႈ ကဲလီပ်ခေဲင်ဖုင် အီဘားလာက်နာက်။
  4. က်ုန်အာဝ်ဆမားဘည်မှော ဘံန်ဆူတ်ဘံန်တိူက်ႏအ်ုန် စီဘိူန်းတိုည်းထိင်အူန်း ကောန်ဒဲႇဂဲ။
  5. ဘံန်မှောမာ် အာဝ်ဘိူန်း ပျံမ်းကောန်ဒဲႇဂဲ။
  6. ကောန်ဒဲႇဂဲ အီကစာပ်ကဘား တောပ်တဖုင်အီဘားလာက်နာက် ကဲက်ုန်လေႈဟာဝ်းဒါႇဖုင်ကဲဒီန် ဘ်ုပ်ရေဲန်ဒဲႈ နံင်ကဲဘိူန်းလံပ်ကတ်ုမ် လောတ်ကာင်းဖေး။
  7. အာဝ်ဘိူန်းတီုက်‌ပ္လေဲဝ်လှဲဝ်ႏ တက္ကသိုလ် ကာည်း ကျောင်ဂဲဟံရ်။
  8. က်ုန်မိုႈလိူည် ပ်ုန်ကယေင်ပ်ုန်ကကာမ်း ကနာည်လံပ်အရေးဆီုက် ထာန်မှောမာ် အာဝ်ဘိူန်းဒါ ကဆီုဝ်တက္ကသိုလ် ကာည်း ကျောင်ဂဲဒီန်။ ဆာ်အာဝ်မိုႈဘည်ဒီန် ခေဲင်ကတီုက်ကပဴင်ဒီန် ကဲဆမားကတူႈချူမ် ကဆီုဝ်လံပ်ဒံန်ခြဲကဲ။
  9. ဂြိုခြီုင်အီကဆီုဝ်ကဆဲင် တတံပ်ဆီုက်ကာည်း တံပ်ဆီုက်ဂဲ အာဝ်ဘိူန်းအူန်း အာဝ်ဘိူန်းဂေါည် နံင်ကဒံတ်ကစံမ် ပြောရီမ်းတက္ကသိုလ် ကာည်းကျောင်ဂဲဒီန်။
  10. အာဝ်ဘိူန်းတီုက်၊ ကပျံဝ်း၊ ကကံဝ်းဇီုင်းရေဲန်၊ တိုည်းမှာတ်တိုအီး ဝီရ်လာည်းရိူန်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဒါရဒေင်ဇေဝ် လူည်ႇဟာဝ်း တေဲင်ကောန်ကျောင်ဂဲ၊ ယာဆြာတာဆြာဂဲ ကာည်း အ်ုန်အီးရေဲန် တောပ်ဇီုင်း ကဆီုပ်လံပ်ပိင်ငျာကဲဒီန်။

Learn with Principles of Humanity

ခေဲင်ပဋိပက္ခ မောနံင်ဘာည်းဒံန်ခြဲဒဲႈ အီရဝ်အီဂါင် မည်းနံပ်လာ့်? စာမ်းတိူရ်ႈခံင် ပိင်ငျာနံပ်မည်း

Related documentation

Legal Protection of Children in Armed Conflict

07/06/2022

Comic Book Shan

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022

Geneva Call Child Protection

07/06/2022

Geneva Call Notebook

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022