ဘည်ဒံန်ခြဲ ကဆီုဝ်‌ရေဲန်ဇေဝ် တေဲင်လိင်

ဘည်ဒံန်ခြဲ ကဆီုဝ်‌ရေဲန်ဇေဝ် တေဲင်လိင်

What is Sexual Violence?

က်ုန်မိုႈအဓိပ္ပါယ် အိုမ်ကြောႈ ကဆီုဝ်ဘည်ရေဲန်ဇေဝ် နဘာည်းတေဲင်လိင်နီန် အ်ုန်ညှံမ်မိူဝ်ႈမ ဘည်ဆဖေါဘ္လပ္လေႈအူန်း ကုင်တောန်ကုင်ဂဲ။ အီနီန်မိုႈ တေဲင်အီပ်ုန်၊ အီမာည်း၊ ကောန်ရပျာ ဆာ်အာဝ်မိုႈ တေဲင်ကောန်အီမာည်းဂဲ ဘည်နငံန်းတေဲင်အီး၊ ဘည်နမှာည်ဟာဝ်းတေဲင်လိင်၊ ဘည်ကဇိူရ်ႈကယံင်းတိုအီး ကဆီုဝ်ဘည်လိုတေဲင်လိင်ဒီန်၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇကဲ‌ရေဲန်မာအျံရ် ယံင်း‌ဒေဟောမ်တိုမိူဝ်ႈ၊ ဘည်အဓမ္မ ဆူည်ႇအီးမိူဝ်ႈ ဆံန်ထေ၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇအီးပဇောႈ ဆံန်ထေ၊ ဘည်ကပျံဝ်းဆူည်ႇအီး ဆိုႇကတ်ုတ် ဆနာႇကောန်၊ ဘည်ကစာပ်ဒဲႈ ခနားယံင်နှာမ်အရာင်း၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇအီးခံတ်လည်လာည်း၊ ဘည်တက်ုတ်ထီပ် နဘာည်းကဆီုဝ်တေဲင်လိင် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဒါရဒေင်အူနဲအူနဲ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း ကဆီုဝ်တေဲင်လိင်ကဲဒီန် ဆာ်ကကည်းတိူရ်ႈ က်ုန်ကဆဝ်းတအူကဒါႇ အ်ုန်မိုႈဒိုည်ႇ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန်ယာ့်။

Main Rules

1. တောန်အခိင် ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲအူန်းရီတ်ရီတ် ဘည်ရေဲန်ဇေဝ် တေဲင်လိင်နီန်။

2. ကဝ်လမောမာ် အာဝ်ဘိူန်းလူည်ႇ ကဆီုဝ်လိင် တေဲင်(အီပ်ုန်၊ အီမာည်း၊ ကောန်ရပျာ ဆာ်အာဝ်မိုႈ ကောန်ဆနာဝ်း)ဂဲ။

3. ဘ်ုပ်လိုဒံန်ခြဲဒဲႈ ဘည်နလူည်ႇ နဘာည်း နငံန်း မောကံပ်အာဝ်တိူရ်ႈတခိူည်း တေဲင်အီမာည်၊ အီပ်ုန်၊ ကောန်ဆနာဝ်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ကောန်ရပျာဂဲ။

4. ခေဲင်အရာပ်ဂေါည်မည်း ဘ်ုပ်ရေဲန်အူန်းအ်ုန်မိူဝ်ႈဒိုႇဂြိုခြီုင် ကနာည်နံင်ဒံန်ခြဲ ဘည်လူည်ႇဟာဝ်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန်။

5. ကဲအီကတူႈတိုည်း ဂေါည်ခေဲင်ကဘေဲမ်ဂဲဒီန် ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲဒဲႈ ကဆီုဝ်ရေဲန်ဇေဝ် နဘာည်းတေဲင်လိင်ကဲ။

6. ဘည်မိုႈ အမှုငံန်း ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန် လိုဟြာင်းဟိုက်ပ္လါႇဘေဲႇ ဘည်မိုႈအမှုဒီန်။

7. လိုထေဝ်စဲမ်စေတ်မေန်းဟာဝ်း ဘည်မိုႈအမှုငံန်း ရေဲန်ဇေဝ် နဘာည်းတေဲင်လိင်ကဲဒီန်။

8. ဘည်ပ်ုန်ချြံင်အူန်း ကာည်း ဘည်ဒံန်ခြဲဒဲႈ တဂဲအီးကတူႈ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ဒီန် ဒဲႈအ်ုန်ဇာ်ႈလ ကတီးကရီး။

9. တဂဲအီကတူႈ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန် အာဝ်ဒါႈ ကဆီုဝ်ဆနံမ်၊ ကဆီုဝ်နောႈဖိူမ်၊ ကဆီုဝ်ဥပဒေ၊ ကဆီုဝ်ႎီရ်ပဇံင်းပျိူဝ်ႇယိူဝ်ႇ ကာည်း ဘည်လိုကဇောည်ပ်ုန်ဟံရ် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်လိုဘိူန်း တေဲင်ပ်ုန်ကဇောည်ကဲဒီန် အယ်လိုရေဲန်ဒဲႈ မောကံပ်ဘိူန်း ပ်ုန်နံင်ကဲဒီန် ကတီးကရီး။

10. ဘည်ပ်ုန်မိုႈ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်းတေဲင်လိင်ကဲဒီန်မိုႈ အ်ုန်ကနှေရ်ဒိုည်ႇ ဘည်လူည်ႇအမှုဆီုက်နာန်း၊ အမှုဆံင်ခံတ် ဘည်ကဇောည်တိူရ်ႈမေန်း တေဲင်ခြိူဝ်းတိုအီး ကာည်း ဘည်ပျံမ်းႎီုန် ခြိူဝ်းအီးရာ်ႇ ကဲဒီန်ယာ့်။

ဘည်ဒံန်ခြဲ ကဆီုဝ်‌ရေဲန်ဇေဝ် တေဲင်လိင်

What is Sexual Violence?

က်ုန်မိုႈအဓိပ္ပါယ် အိုမ်ကြောႈ ကဆီုဝ်ဘည်ရေဲန်ဇေဝ် နဘာည်းတေဲင်လိင်နီန် အ်ုန်ညှံမ်မိူဝ်ႈမ ဘည်ဆဖေါဘ္လပ္လေႈအူန်း ကုင်တောန်ကုင်ဂဲ။ အီနီန်မိုႈ တေဲင်အီပ်ုန်၊ အီမာည်း၊ ကောန်ရပျာ ဆာ်အာဝ်မိုႈ တေဲင်ကောန်အီမာည်းဂဲ ဘည်နငံန်းတေဲင်အီး၊ ဘည်နမှာည်ဟာဝ်းတေဲင်လိင်၊ ဘည်ကဇိူရ်ႈကယံင်းတိုအီး ကဆီုဝ်ဘည်လိုတေဲင်လိင်ဒီန်၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇကဲ‌ရေဲန်မာအျံရ် ယံင်း‌ဒေဟောမ်တိုမိူဝ်ႈ၊ ဘည်အဓမ္မ ဆူည်ႇအီးမိူဝ်ႈ ဆံန်ထေ၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇအီးပဇောႈ ဆံန်ထေ၊ ဘည်ကပျံဝ်းဆူည်ႇအီး ဆိုႇကတ်ုတ် ဆနာႇကောန်၊ ဘည်ကစာပ်ဒဲႈ ခနားယံင်နှာမ်အရာင်း၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇအီးခံတ်လည်လာည်း၊ ဘည်တက်ုတ်ထီပ် နဘာည်းကဆီုဝ်တေဲင်လိင် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဒါရဒေင်အူနဲအူနဲ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း ကဆီုဝ်တေဲင်လိင်ကဲဒီန် ဆာ်ကကည်းတိူရ်ႈ က်ုန်ကဆဝ်းတအူကဒါႇ အ်ုန်မိုႈဒိုည်ႇ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန်ယာ့်။

Main Rules

  1. တောန်အခိင် ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲအူန်းရီတ်ရီတ် ဘည်ရေဲန်ဇေဝ် တေဲင်လိင်နီန်။
  2. ကဝ်လမောမာ် အာဝ်ဘိူန်းလူည်ႇ ကဆီုဝ်လိင် တေဲင်(အီပ်ုန်၊ အီမာည်း၊ ကောန်ရပျာ ဆာ်အာဝ်မိုႈ ကောန်ဆနာဝ်း)ဂဲ။
  3. ဘ်ုပ်လိုဒံန်ခြဲဒဲႈ ဘည်နလူည်ႇ နဘာည်း နငံန်း မောကံပ်အာဝ်တိူရ်ႈတခိူည်း တေဲင်အီမာည်၊ အီပ်ုန်၊ ကောန်ဆနာဝ်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ကောန်ရပျာဂဲ။
  4. ခေဲင်အရာပ်ဂေါည်မည်း ဘ်ုပ်ရေဲန်အူန်းအ်ုန်မိူဝ်ႈဒိုႇဂြိုခြီုင် ကနာည်နံင်ဒံန်ခြဲ ဘည်လူည်ႇဟာဝ်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန်။
  5. ကဲအီကတူႈတိုည်း ဂေါည်ခေဲင်ကဘေဲမ်ဂဲဒီန် ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲဒဲႈ ကဆီုဝ်ရေဲန်ဇေဝ် နဘာည်းတေဲင်လိင်ကဲ။
  6. ဘည်မိုႈ အမှုငံန်း ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန် လိုဟြာင်းဟိုက်ပ္လါႇဘေဲႇ ဘည်မိုႈအမှုဒီန်။
  7. လိုထေဝ်စဲမ်စေတ်မေန်းဟာဝ်း ဘည်မိုႈအမှုငံန်း ရေဲန်ဇေဝ် နဘာည်းတေဲင်လိင်ကဲဒီန်။
  8. ဘည်ပ်ုန်ချြံင်အူန်း ကာည်း ဘည်ဒံန်ခြဲဒဲႈ တဂဲအီးကတူႈ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ဒီန် ဒဲႈအ်ုန်ဇာ်ႈလ ကတီးကရီး။
  9. တဂဲအီကတူႈ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန် အာဝ်ဒါႈ ကဆီုဝ်ဆနံမ်၊ ကဆီုဝ်နောႈဖိူမ်၊ ကဆီုဝ်ဥပဒေ၊ ကဆီုဝ်ႎီရ်ပဇံင်းပျိူဝ်ႇယိူဝ်ႇ ကာည်း ဘည်လိုကဇောည်ပ်ုန်ဟံရ် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်လိုဘိူန်း တေဲင်ပ်ုန်ကဇောည်ကဲဒီန် အယ်လိုရေဲန်ဒဲႈ မောကံပ်ဘိူန်း ပ်ုန်နံင်ကဲဒီန် ကတီးကရီး။
  10. ဘည်ပ်ုန်မိုႈ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်းတေဲင်လိင်ကဲဒီန်မိုႈ အ်ုန်ကနှေရ်ဒိုည်ႇ ဘည်လူည်ႇအမှုဆီုက်နာန်း၊ အမှုဆံင်ခံတ် ဘည်ကဇောည်တိူရ်ႈမေန်း တေဲင်ခြိူဝ်းတိုအီး ကာည်း ဘည်ပျံမ်းႎီုန် ခြိူဝ်းအီးရာ်ႇ ကဲဒီန်ယာ့်။

Learn with Principles of Humanity

ခေဲင်ပဋိပက္ခ မောနံင်ဘာည်းဒံန်ခြဲဒဲႈ အီရဝ်အီဂါင် မည်းနံပ်လာ့်? စာမ်းတိူရ်ႈခံင် ပိင်ငျာနံပ်မည်း

Related documentation

Geneva Call Gender

06/07/2022

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Load more