ၵၢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉ

ၵၢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉ

ၵၢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉၼႆႉ ပဵၼ်သင်။

ၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉၼႆႉ ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၵၼ်ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး။ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵၢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူႊလၢႆႊ၊ ၸႂ်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃႈၵႃႇမႃႉ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း လူၺ်ႈလွၵ်းၵႃႇမႃႉ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆတူဝ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉပႃးလုၵ်ႈ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယႃႉလုၵ်ႈတူၵ်း၊ တဵၵ်းတွၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယူႇႁွမ်းသွင်တင်း ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉသွၼ်ႉမိင်ႈ၊ တဵၵ်းၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႇတင်းၵႃႇမႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လၢႆးတၢင်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉတၢင်ႇၸိူဝ်း တေႃႇၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇၶဝ်။

ပၵ်းပိူင်လူင်

1. ၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉၼႆႉ တိုၼ်းႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ၵူႊယၢမ်းယဝ်ႉ။

2. တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ တေႃႇၽႂ်သေၵေႃႉ (ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇ)။

3. ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇလႄႈ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ် ထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တေႃႇၵၢၼ်လူႊလၢႆႊ တင်းၵႃႇမႃႉၵူႊလၢႆးလၢႆး။

4. တႃႇႁေႉၵင်ႈလႄႈ တုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈမ်သူၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုင်ႁဵတ်းၵူႊလွင်ႈ ၵႃႊၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ။

5. ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈလွတ်ႈၵၢင်းတင်း လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ။

6. တၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈတၢင်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ

7. ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းထၢမ် လွင်ႈတၢင်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ

8. လွင်ႈတၢင်းလႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈဝႆႉပဵၼ် လွင်ႈသိူင်ႇလပ်ႉလႄႈ တၵ်းလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ။

9. ၼပ်ႉသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလပ်ႉလွင်းပၼ် ၽူႈၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးယိုၼ်းဢဝ်လႆႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွၺ်ႈ လႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တၢင်းလူဝ်ႇၶဝ်၊ ၶဝ်ႈပႃးတင်း ၵၢၼ်ယူတ်းယႃ၊ လွင်ႈပၢႆးၸႂ်၊ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇတြႃး၊ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းယူႇပဵၼ်ပိူင်ၽဵင်ႈၶိုၼ်းလႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တၢင်ႇၸိူဝ်း။

10. တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်မႃး လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း။

ၵၢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉ

ၵၢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉၼႆႉ ပဵၼ်သင်။

ၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉၼႆႉ ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၵၼ်ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး။ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵၢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူႊလၢႆႊ၊ ၸႂ်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃႈၵႃႇမႃႉ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း လူၺ်ႈလွၵ်းၵႃႇမႃႉ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆတူဝ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉပႃးလုၵ်ႈ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယႃႉလုၵ်ႈတူၵ်း၊ တဵၵ်းတွၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယူႇႁွမ်းသွင်တင်း ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉသွၼ်ႉမိင်ႈ၊ တဵၵ်းၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႇတင်းၵႃႇမႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လၢႆးတၢင်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉတၢင်ႇၸိူဝ်း တေႃႇၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇၶဝ်။

ပၵ်းပိူင်လူင်

  1. ၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉၼႆႉ တိုၼ်းႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ၵူႊယၢမ်းယဝ်ႉ။
  2. တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ တေႃႇၽႂ်သေၵေႃႉ (ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇ)။
  3. ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇလႄႈ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ် ထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တေႃႇၵၢၼ်လူႊလၢႆႊ တင်းၵႃႇမႃႉၵူႊလၢႆးလၢႆး။
  4. တႃႇႁေႉၵင်ႈလႄႈ တုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈမ်သူၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုင်ႁဵတ်းၵူႊလွင်ႈ ၵႃႊၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ။
  5. ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈလွတ်ႈၵၢင်းတင်း လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ။
  6. တၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈတၢင်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ
  7. ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းထၢမ် လွင်ႈတၢင်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉ
  8. လွင်ႈတၢင်းလႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈဝႆႉပဵၼ် လွင်ႈသိူင်ႇလပ်ႉလႄႈ တၵ်းလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ။
  9. ၼပ်ႉသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလပ်ႉလွင်းပၼ် ၽူႈၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးယိုၼ်းဢဝ်လႆႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွၺ်ႈ လႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တၢင်းလူဝ်ႇၶဝ်၊ ၶဝ်ႈပႃးတင်း ၵၢၼ်ယူတ်းယႃ၊ လွင်ႈပၢႆးၸႂ်၊ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇတြႃး၊ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းယူႇပဵၼ်ပိူင်ၽဵင်ႈၶိုၼ်းလႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တၢင်ႇၸိူဝ်း။
  10. တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်းၵႃႇမႃႉၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်မႃး လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း။

Learn with Principles of Humanity

ၸွင်ႇသူႁူႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ

Geneva Call Gender

06/07/2022

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Load more