Prohibition of sexual violence Quiz

ၵၢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉ

ၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉၼႆႉ ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၵၼ်ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး။ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵၢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူႊလၢႆႊ၊ ၸႂ်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃႈၵႃႇမႃႉ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း လူၺ်ႈလွၵ်းၵႃႇမႃႉ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆတူဝ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉပႃးလုၵ်ႈ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယႃႉလုၵ်ႈတူၵ်း၊ တဵၵ်းတွၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယူႇႁွမ်းသွင်တင်း ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉသွၼ်ႉမိင်ႈ၊ တဵၵ်းၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႇတင်းၵႃႇမႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လၢႆးတၢင်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉတၢင်ႇၸိူဝ်း တေႃႇၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇၶဝ်။