ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၵၢၼ်ၵႅတ်,ၶႄႁေႉၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊတုမ်ႉတိူဝ်ႉငၢႆႈ ယွၼ်ႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႃႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လႆႈၶၢမ်ႇၶႃႈႁႅမ် ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၵိုၵ်းၸူဝ်ႊ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ၊ ၵျေႃးႁွင်ႉၵႂႃႇ၊ လႆႈၶၢမ်ႇႁၢမ်ႈႁေႉပႅတ်ႈ တိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ပၢႆးယူႇလီၶဝ်၊ လႆႈၶၢမ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းလႄႈ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸႂ်ၵိုၵ်းၸူဝ်ႊပၢၼ်ၵႂႃႇ၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈၽိင်ႈပိူင်ၸွမ်းထုင်းၵူႊမိူင်းမိူင်းသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇ ၽွၼ်းယွၼ်ႈႁၢႆႉပၢင်တိုၵ်း ထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵၢင်ႈပၼ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း တင်းပၢင်တိုၵ်းၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းသွင်မဵဝ်း။

ပၵ်းပိူင်လူင်

1. ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၼႂ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၼွင်ႇတင်း ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း၊ သမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ပဵင်းၸႂ်တေၶႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈယဝ်ႉ။

2. ဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၵပ်းၵၢႆႇတင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇဝႃႈလၢႆးလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ။

3. ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 18ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ မႃးႁဵတ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သမ်ႉဝႃႈၶဝ်ပဵင်းပေႃးၸႂ် တေၶႂ်ႈၶဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႈယႃႇ။

4. ၵၢၼ်ၵုမ်းၶင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၵွၺ်း။
 
5. တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃးလႃး။
 
6. မိူဝ်ႈၽွင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းသၢႆသိုၵ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတႄလႆႈပဵၼ်လၢႆးဢၼ်မီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၵွၼ်ႇ။
 
7. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်
 
8. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် တႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ၸၢင်ႊလုတ်ႈႁၢမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လေႃႇတိုၵ်း။
 
9. တေဢမ်ႇလႆႈ တမ်းဝၢင်းသၢႆသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်းၶိူင်ႈသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းတင်းႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်။
 
10. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း၊ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ၊ ယႃႉၵဝ်း၊ ၵျေႃးၺွပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉ တၢင်ႇမဵဝ်းတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ပၢႆးပႆႇၺႃႇ။
ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၵၢၼ်ၵႅတ်,ၶႄႁေႉၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊတုမ်ႉတိူဝ်ႉငၢႆႈ ယွၼ်ႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႃႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လႆႈၶၢမ်ႇၶႃႈႁႅမ် ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၵိုၵ်းၸူဝ်ႊ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ၊ ၵျေႃးႁွင်ႉၵႂႃႇ၊ လႆႈၶၢမ်ႇႁၢမ်ႈႁေႉပႅတ်ႈ တိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ပၢႆးယူႇလီၶဝ်၊ လႆႈၶၢမ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸႂ်ၵိုၵ်းၸူဝ်ႊပၢၼ်ၵႂႃႇ၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈၽိင်ႈပိူင်ၸွမ်းထုင်းၵူႊမိူင်းမိူင်းသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇ ၽွၼ်းယွၼ်ႈႁၢႆႉပၢင်တိုၵ်း ထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵၢင်ႈပၼ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း တင်းပၢင်တိုၵ်းၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းသွင်မဵဝ်း။

ပၵ်းပိူင်လူင်

  1. ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၼႂ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၼွင်ႇတင်း ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း၊ သမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ပဵင်းၸႂ်တေၶႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈယဝ်ႉ။
  2. ဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၵပ်းၵၢႆႇတင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇဝႃႈလၢႆးလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ။
  3. ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 18ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ မႃးႁဵတ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သမ်ႉဝႃႈၶဝ်ပဵင်းပေႃးၸႂ် တေၶႂ်ႈၶဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႈယႃႇ။
  4. ၵၢၼ်ၵုမ်းၶင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၵွၺ်း။
  5. တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃးလႃး။
  6. မိူဝ်ႈၽွင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းသၢႆသိုၵ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတႄလႆႈပဵၼ်လၢႆးဢၼ်မီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၵွၼ်ႇ။
  7. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်
  8. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် တႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ၸၢင်ႊလုတ်ႈႁၢမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လေႃႇတိုၵ်း။
  9. တေဢမ်ႇလႆႈ တမ်းဝၢင်းသၢႆသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်းၶိူင်ႈသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းတင်းႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်။
  10. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း၊ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ၊ ယႃႉၵဝ်း၊ ၵျေႃးၺွပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉ တၢင်ႇမဵဝ်းတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ပၢႆးပႆႇၺႃႇ။

Learn with Principles of Humanity

ၸွင်ႇသူႁူႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ

Legal Protection of Children in Armed Conflict

07/06/2022

Comic Book Shan

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022

Geneva Call Child Protection

07/06/2022

Geneva Call Notebook

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022