ၼႃႈလိၵ်ႈငဝ်ႈ

LEARN OUR PRINCIPLES
LEARN OUR PRINCIPLES

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း(IHL)ၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈလမ်းလူင် မၢႆမီႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပိူင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵပ်းၵၢႆႇတင်း ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ပၢင်တိုၵ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်တႃႇ မၵ်းၶၼ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈယၢပ်ႇမႆႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁႃလၢႆး တႃႇၵႅတ်ႇ

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊတုမ်ႉတိူဝ်ႉငၢႆႈ ယွၼ်ႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႃႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လႆႈၶၢမ်ႇၶႃႈႁႅမ် ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၵိုၵ်းၸူဝ်ႊ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ၊ ၵျေႃးႁွင်ႉၵႂႃႇ၊ လႆႈၶၢမ်ႇႁၢမ်ႈႁေႉပႅတ်ႈ တိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ပၢႆးယူႇလီၶဝ်၊ လႆႈၶၢမ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းလႄႈ

မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း

“Anti-personnel mine” means a mine designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons. Anti-personnel mines are specifically regulated under IHL due to their potential for indiscriminate effects.

Healthcare - icon

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ

ၵၢၼ်လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်။ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီၶဝ် ႁူမ်ႉၺႃးၽေးၶဵၼ်တင်းၼမ် တင်းလၢႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း လႄႈ လွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ယူ,။ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵွၺ်း

POSV - icon

ၵၢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉ

ၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉၼႆႉ ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၵၼ်ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး။ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵၢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူႊလၢႆႊ၊ ၸႂ်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃႈၵႃႇမႃႉ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း လူၺ်ႈလွၵ်းၵႃႇမႃႉ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆတူဝ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉပႃးလုၵ်ႈ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယႃႉလုၵ်ႈတူၵ်း၊ တဵၵ်းတွၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယူႇႁွမ်းသွင်တင်း ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉသွၼ်ႉမိင်ႈ၊ တဵၵ်းၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႇတင်းၵႃႇမႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လၢႆးတၢင်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉတၢင်ႇၸိူဝ်း တေႃႇၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇၶဝ်။

International Humanitarian Law - icon

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း(IHL)ၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈလမ်းလူင် မၢႆမီႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပိူင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵပ်းၵၢႆႇတင်း ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ပၢင်တိုၵ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်တႃႇ မၵ်းၶၼ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈယၢပ်ႇမႆႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁႃလၢႆး တႃႇၵႅတ်ႇ
Child protection - icon

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊတုမ်ႉတိူဝ်ႉငၢႆႈ ယွၼ်ႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႃႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လႆႈၶၢမ်ႇၶႃႈႁႅမ် ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၵိုၵ်းၸူဝ်ႊ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ၊ ၵျေႃးႁွင်ႉၵႂႃႇ၊ လႆႈၶၢမ်ႇႁၢမ်ႈႁေႉပႅတ်ႈ တိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ပၢႆးယူႇလီၶဝ်၊ လႆႈၶၢမ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းလႄႈ
Anti-personnel mines - icon

မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း

“မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်တင်ႈၸႂ် တႅင်ႇသၢင်ႈဝႆႉ ပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵေႃႉတိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႈလီ၊ ၵေႃႉယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႊတိူဝ်ႉသၢင်ႈ ပဵၼ်မႃးတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၼၵ်းၼႃ၊ ၸဵပ်းဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢၼ်လူႉတၢႆၵေႃႉလဵဝ်/တၢႆၼမ်။ မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်လႆႈႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ပႃႈတႂ်ႈ မၢႆမီႈ IHL ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄတႃႈယိူင်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈဝႆႉသတ်ႉတီႉ တႃႇလူတ်းယွၼ်ႇၽွၼ်းယွၼ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈတႃႈယိူင်းတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶူဝ်းပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း။
Healthcare - icon

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ

ၵၢၼ်လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်။ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီၶဝ် ႁူမ်ႉၺႃးၽေးၶဵၼ်တင်းၼမ် တင်းလၢႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း လႄႈ လွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ယူ,။ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵွၺ်း
POSV - icon

ၵၢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉ

ၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတင်း ၵႃႇမႃႉၼႆႉ ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၵၼ်ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး။ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵၢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူႊလၢႆႊ၊ ၸႂ်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃႈၵႃႇမႃႉ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း လူၺ်ႈလွၵ်းၵႃႇမႃႉ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆတူဝ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉပႃးလုၵ်ႈ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယႃႉလုၵ်ႈတူၵ်း၊ တဵၵ်းတွၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉယူႇႁွမ်းသွင်တင်း ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵၼ်၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉသွၼ်ႉမိင်ႈ၊ တဵၵ်းၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႇတင်းၵႃႇမႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လၢႆးတၢင်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉတၢင်ႇၸိူဝ်း တေႃႇၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇၶဝ်။