Home

LEARN OUR PRINCIPLES
LEARN OUR PRINCIPLES

ဥပဒေ ကဆီုဝ်ဘည်လည်က‌ေႎ လည်ကဇိူရ်ႈနောႈ ခနားခြိူဝ်းတိုအီး ကဆီုဝ်ကုင်လှံင်တောန်ကဒါႇ

ဥပဒေ ကဆီုဝ်ဘည်လည်က‌ေႎ လည်ကဇိူရ်ႈနောႈ ခနားခြိူဝ်းတိုအီး ကဆီုဝ်ကုင်လှံင်တောန်ကဒါႇ (IHL)နီန် အ်ုန်မိုႈ ခေါပ်ပြာႇခေါပ်ဒံန် ဘည်ရေဲန်ဘည်ရည်း ကနာည်ကဲအီတောပ်ခေဲင်ပဋိပက္ခ ဘားလာက်နာက် အ်ုန်မိုႈပွံတ် ပ်ုန်ဘ္လံက်ပ္လေႈ အမဒါင်းတိုပိုင်း ကုင်တောန်ကုင်ယာ့်။ အီဒီန်မိုႈ အူယာမ်နံင်ဒံန်ခြဲဒဲႈ ဂုင်သိက္ခာ ကာည်း

လံပ်ဒံန်ခြဲ ကောန်ဒဲႇကညောမ်

ဘည်အကျိုး ကစာပ်ကဘား ပေန်ပဲန်ဒေဲႈ ခနားပဋိပက္ခ ကဆီုဝ်တီုက်ႎှီုန်းကဲဒီန် အမဒါင်းအ်ုန်မိုႈ ထာန်ဘယ်ကောန်ဒဲႇဂဲ ဒေခါမ်ဘိူန်း အ်ုန်ဘြေ့။ ကောန်ဒဲႇဂဲဒီန် ဘည်ယံမ်းဟာဝ်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်လူလှဲဝ်ႏ တိုပိုင်းတည်းဇိူင်ကဲ၊ ဘည်အာဝ်မိူဝ်ႈ ကူန်မာ၊ ကတူႈတိုည်း ႎီရ်မှာန်းရိူန်နှာဘံန်း၊ ကတူႈချှူမ်ဟာဝ်း ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇ ကာည်း လံပ်ပိင်ငျာကဲ၊ ဘည်ကတူႈအီးဒါဟာဝ်းကဲ ကာည်း ကတူႈအီးကဲပ်တိုည်းဟာဝ်း ဒဲႈကဲပဲန်ဆီုက်ကောန်ဒဲႇ ကာည်း ဘိူန်းဟာဝ်းဒိုည်ႇ နောႈယံဝ်းနောႈကီန်း ပါ်ဇိုကဲ။ က်ုန်မိုႈ ထုင်ရိုဘိုဇေန်

“မဴင်ပျံမ်းတိုအီး”

မိုႈ ဘည်ဂေါည်အူန်တိုအီး၊ ဘည်ကဒံပ်ကစံမ်တိုအီး ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဂေါႇမိုႈအီးငျားဒေဟာဝ်းလံက်အ်ုန် စီမိုႈမဴင်ရေဲန်ပ်ုန်ရေဲန် နံင်ပဒူႈရာင်ဒေ အ်ုန်ဆမား ပ်ုန်လူလှဲဝ်ႏ တည်းဇိူင်တိုပိုင်းအီး၊ ဒဲႈအီးကတူႈဖေး ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဆမားပျံမ်းဝီုန် တိုအီးအူအီး ကာည်း တိုအီးဂီုန်းဂဲ။ ဂေါႇမိုႈဘည်အာဝ်ဆမား ကကာႈအီပေန်အီပဲန် ရခြူမ် IHL စီပဲန်လာ့် ထိင်ခြဲအူန်း မဴင်ဂဲဒီန်။ အခိင်နံင်ဒါ တမဴင်ဆမားပျံမ်းတိုအီးဒီန် ဘည်နံင်လံက်ဟာဝ်းအ်ုန် တေဲင်အီရဝ်အီဂါင် ကာည်း တေဲင်ဂြိုဂြါမ်အီရဝ်အီဂါင် မောအ်ုန်ကံပ်ဘြေ့ဟာဝ်း နံင်လိုဆဒိခြဲတ်အယ်ဒါ စီရေဲန်ဟာဝ်း။

Healthcare - icon

လံပ်ဒံန်ခြဲ ဘည်တိူရ်ႈမေန်းခေါခါႇ

ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇ မောကံပ်ဇာ်ႈလ ခေဲင်ပဲန်ပဋိပက္ခဒီန် အာဝ်ဒါႈလိူည် ကဲအီတီုက်ႎှီုန်း ကာည်း အီရဝ်အီဂါင်ဂဲ ပါ်အာရ်ကဒါႇ ကဲဘ်ုပ်လိုအ်ုရ်ႈအ်ုရ်ႈခ်ုခ်ုယာ့်။ ခေဲင်ပဋိပက္ခဒီန် ဘိူည်ဘာည်မောမာ် ဘည်တိူရ်ႈမေန်းဒဲႈ လံပ်ခေါခါႇ ကာည်း ကဲအီရေဲန်ဇီုင်း လံပ်ခေါခါႇကဲဒီန် ကဲဆမားကတူႈကငျား ဖေးအန္တရာယ် ဂေါႇဘည်ဒီန် ဘ်ုပ်တိူဝ်ႈကနေဲႈကဲ ကာည်း ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲဒဲႈ ကနာည်ကဲတောန်နဲ။ ရေဲန်ဇေဝ် အီနံင်ဆံင်ခံတ်

POSV - icon

ဘည်ဒံန်ခြဲ ကဆီုဝ်‌ရေဲန်ဇေဝ် တေဲင်လိင်

က်ုန်မိုႈအဓိပ္ပါယ် အိုမ်ကြောႈ ကဆီုဝ်ဘည်ရေဲန်ဇေဝ် နဘာည်းတေဲင်လိင်နီန် အ်ုန်ညှံမ်မိူဝ်ႈမ ဘည်ဆဖေါဘ္လပ္လေႈအူန်း ကုင်တောန်ကုင်ဂဲ။ အီနီန်မိုႈ တေဲင်အီပ်ုန်၊ အီမာည်း၊ ကောန်ရပျာ ဆာ်အာဝ်မိုႈ တေဲင်ကောန်အီမာည်းဂဲ ဘည်နငံန်းတေဲင်အီး၊ ဘည်နမှာည်ဟာဝ်းတေဲင်လိင်၊ ဘည်ကဇိူရ်ႈကယံင်းတိုအီး ကဆီုဝ်ဘည်လိုတေဲင်လိင်ဒီန်၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇကဲ‌ရေဲန်မာအျံရ် ယံင်း‌ဒေဟောမ်တိုမိူဝ်ႈ၊ ဘည်အဓမ္မ ဆူည်ႇအီးမိူဝ်ႈ ဆံန်ထေ၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇအီးပဇောႈ ဆံန်ထေ၊ ဘည်ကပျံဝ်းဆူည်ႇအီး ဆိုႇကတ်ုတ် ဆနာႇကောန်၊ ဘည်ကစာပ်ဒဲႈ ခနားယံင်နှာမ်အရာင်း၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇအီးခံတ်လည်လာည်း၊ ဘည်တက်ုတ်ထီပ် နဘာည်းကဆီုဝ်တေဲင်လိင် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဒါရဒေင်အူနဲအူနဲ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း ကဆီုဝ်တေဲင်လိင်ကဲဒီန် ဆာ်ကကည်းတိူရ်ႈ က်ုန်ကဆဝ်းတအူကဒါႇ အ်ုန်မိုႈဒိုည်ႇ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန်ယာ့်။

International Humanitarian Law - icon

ဥပဒေ ကဆီုဝ်ဘည်လည်က‌ေႎ လည်ကဇိူရ်ႈနောႈ ခနားခြိူဝ်းတိုအီး ကဆီုဝ်ကုင်လှံင်တောန်ကဒါႇ

ဥပဒေ ကဆီုဝ်ဘည်လည်က‌ေႎ လည်ကဇိူရ်ႈနောႈ ခနားခြိူဝ်းတိုအီး ကဆီုဝ်ကုင်လှံင်တောန်ကဒါႇ (IHL)နီန် အ်ုန်မိုႈ ခေါပ်ပြာႇခေါပ်ဒံန် ဘည်ရေဲန်ဘည်ရည်း ကနာည်ကဲအီတောပ်ခေဲင်ပဋိပက္ခ ဘားလာက်နာက် အ်ုန်မိုႈပွံတ် ပ်ုန်ဘ္လံက်ပ္လေႈ အမဒါင်းတိုပိုင်း ကုင်တောန်ကုင်ယာ့်။ အီဒီန်မိုႈ အူယာမ်နံင်ဒံန်ခြဲဒဲႈ ဂုင်သိက္ခာ ကာည်း
Child protection - icon

လံပ်ဒံန်ခြဲ ကောန်ဒဲႇကညောမ်

ဘည်အကျိုး ကစာပ်ကဘား ပေန်ပဲန်ဒေဲႈ ခနားပဋိပက္ခ ကဆီုဝ်တီုက်ႎှီုန်းကဲဒီန် အမဒါင်းအ်ုန်မိုႈ ထာန်ဘယ်ကောန်ဒဲႇဂဲ ဒေခါမ်ဘိူန်း အ်ုန်ဘြေ့။ ကောန်ဒဲႇဂဲဒီန် ဘည်ယံမ်းဟာဝ်း ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဘည်လူလှဲဝ်ႏ တိုပိုင်းတည်းဇိူင်ကဲ၊ ဘည်အာဝ်မိူဝ်ႈ ကူန်မာ၊ ကတူႈတိုည်း ႎီရ်မှာန်းရိူန်နှာဘံန်း၊ ကတူႈချှူမ်ဟာဝ်း ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇ ကာည်း လံပ်ပိင်ငျာကဲ၊ ဘည်ကတူႈအီးဒါဟာဝ်းကဲ ကာည်း ကတူႈအီးကဲပ်တိုည်းဟာဝ်း ဒဲႈကဲပဲန်ဆီုက်ကောန်ဒဲႇ ကာည်း ဘိူန်းဟာဝ်းဒိုည်ႇ နောႈယံဝ်းနောႈကီန်း ပါ်ဇိုကဲ။ က်ုန်မိုႈ ထုင်ရိုဘိုဇေန်
Anti-personnel mines - icon

“မဴင်ပျံမ်းတိုအီး”

“Anti-personnel mine” means a mine designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons. Anti-personnel mines are specifically regulated under IHL due to their potential for indiscriminate effects.
Healthcare - icon

လံပ်ဒံန်ခြဲ ဘည်တိူရ်ႈမေန်းခေါခါႇ

ဘည်တိူရ်ႈမေန်း လံပ်ခေါခါႇ မောကံပ်ဇာ်ႈလ ခေဲင်ပဲန်ပဋိပက္ခဒီန် အာဝ်ဒါႈလိူည် ကဲအီတီုက်ႎှီုန်း ကာည်း အီရဝ်အီဂါင်ဂဲ ပါ်အာရ်ကဒါႇ ကဲဘ်ုပ်လိုအ်ုရ်ႈအ်ုရ်ႈခ်ုခ်ုယာ့်။ ခေဲင်ပဋိပက္ခဒီန် ဘိူည်ဘာည်မောမာ် ဘည်တိူရ်ႈမေန်းဒဲႈ လံပ်ခေါခါႇ ကာည်း ကဲအီရေဲန်ဇီုင်း လံပ်ခေါခါႇကဲဒီန် ကဲဆမားကတူႈကငျား ဖေးအန္တရာယ် ဂေါႇဘည်ဒီန် ဘ်ုပ်တိူဝ်ႈကနေဲႈကဲ ကာည်း ဘ်ုပ်ဒံန်ခြဲဒဲႈ ကနာည်ကဲတောန်နဲ။ ရေဲန်ဇေဝ် အီနံင်ဆံင်ခံတ်
POSV - icon

Prohibition of sexual violence

There is no internationally agreed definition of sexual violence. It includes rape, sexual slavery, trafficking for sexual purposes, forced prostitution, forced pregnancy, forced abortion, enforced sterilization, forced incest, forced marriage, sexual torture or any…