ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉပဵၼ်သင်။

ၵၢၼ်လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်။ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီၶဝ် ႁူမ်ႉၺႃးၽေးၶဵၼ်တင်းၼမ် တင်းလၢႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း လႄႈ လွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ယူ,။ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵွၺ်း 

ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇတူၼ်တူဝ်ၶိင်း မၼ်းပၢႆၶဝ်ႈပႃး ဢဝ်လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ၊ ႁေႉတပ်ႉ၊ သုၵ်ႉၵဝ်းတေႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ သိမ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉၽိတ်းတီႈ လႄႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၵၢၼ်ယူတ်းယႃ။

ပၵ်းပိူင်လူင်

1. တေဢမ်ႇလႆႈ လေႃႇတိုၵ်း၊ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၢဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းႁိုဝ်၊ တႆးၵေႃႉၵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၶဵၼ်ၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးသင်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း။

2. လူၺ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉမိုဝ်ႉပႂ်ႉယၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽေသေ ၵဵပ်းတွမ်ႊလႄႈ လုမ်းလႃး ၵူၼ်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၢဝ်ၶဝ်။

3. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း၊ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵျေႃးႁွင်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် တဵၵ်းၸႂ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၵၢၼ်ယူတ်းယႃ။

4. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ယူတ်းယႃ။

5. ၼပ်ႉထိုဝ် လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၼ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၼႂ်းသၢႆၵၢၼ်ယူတ်းယႃ။

6. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈၵၢၼ်ယူတ်းယႃ တႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ၸၢင်ႊလွတ်ႈႁၢမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လေႃႇတိုၵ်း။

7. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၼႂ်းသၢႆၵၢၼ်ယူတ်းယႃ တႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ၸၢင်ႊလွတ်ႈႁၢမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လေႃႇတိုၵ်း။

8. သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးလွတ်ႈႁၢမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄယဝ်ႉပေႃးၼႆ တေလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉလူင်ႈၼႃႈ လႄႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇ ၶၢႆႉလၢႆႈဢွင်ႈတီႈ ၵွၼ်ႇပႆႇလေႃႇတိုၵ်း။

9. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ မိၵ်ႈမၢႆၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇတင်း တၢင်းၸွၺ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ။

10. ၼပ်ႉသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလပ်ႉလွင်းပၼ် မူႇမုၵ်ႉၽုင်ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွၺ်ႈထႅမ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈယူႇ။

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ

ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉပဵၼ်သင်။

ၵၢၼ်လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်။ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီၶဝ် ႁူမ်ႉၺႃးၽေးၶဵၼ်တင်းၼမ် တင်းလၢႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း လႄႈ လွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ယူ,။ လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵွၺ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇတူၼ်တူဝ်ၶိင်း မၼ်းပၢႆၶဝ်ႈပႃး ဢဝ်လွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢႆႉသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ၊ ႁေႉတပ်ႉ၊ သုၵ်ႉၵဝ်းတေႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ သိမ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉၽိတ်းတီႈ လႄႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၵၢၼ်ယူတ်းယႃ။

ပၵ်းပိူင်လူင်

  1. တေဢမ်ႇလႆႈ လေႃႇတိုၵ်း၊ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၢဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းႁိုဝ်၊ တႆးၵေႃႉၵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၶဵၼ်ၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးသင်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း။
  2. လူၺ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉမိုဝ်ႉပႂ်ႉယၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽေသေ ၵဵပ်းတွမ်ႊလႄႈ လုမ်းလႃး ၵူၼ်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၢဝ်ၶဝ်။
  3. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း၊ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵျေႃးႁွင်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် တဵၵ်းၸႂ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၵၢၼ်ယူတ်းယႃ။
  4. တေဢမ်ႇလႆႈလေႃႇတိုၵ်း ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ယူတ်းယႃ။
  5. ၼပ်ႉထိုဝ် လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၼ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၼႂ်းသၢႆၵၢၼ်ယူတ်းယႃ။
  6. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈၵၢၼ်ယူတ်းယႃ တႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ၸၢင်ႊလွတ်ႈႁၢမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လေႃႇတိုၵ်း။
  7. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၼႂ်းသၢႆၵၢၼ်ယူတ်းယႃ တႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ၸၢင်ႊလွတ်ႈႁၢမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လေႃႇတိုၵ်း။
  8. သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးလွတ်ႈႁၢမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄယဝ်ႉပေႃးၼႆ တေလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉလူင်ႈၼႃႈ လႄႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇ ၶၢႆႉလၢႆႈဢွင်ႈတီႈ ၵွၼ်ႇပႆႇလေႃႇတိုၵ်း။
  9. တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ မိၵ်ႈမၢႆၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇတင်း တၢင်းၸွၺ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ။
  10. ၼပ်ႉသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလပ်ႉလွင်းပၼ် မူႇမုၵ်ႉၽုင်ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွၺ်ႈထႅမ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈယူႇ။

Learn with Principles of Humanity

ၸွင်ႇသူႁူႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ

Health Care Fact Sheet - ICRC

06/07/2022

International legal framework for the protection of health care in times of armed conflict

06/07/2022

Domestic normative frameworks for the protection of health care

06/07/2022

Load more