တၢ်ဒီသဒၢဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်

တၢ်ဒီသဒၢဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်လၢအလ့ၤတုၤလ့ၤတီၤအံၤ လိၣ်ဘၣ်ဝဲသပှၢ်ပှၢ်လၢ ကမျၢၢ်တဖၣ်ဒီးပှၤဒုးတၢ်ယၤတၢ်တဖၣ် ခံကပၤလိာ်လၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်အပူ, ဘၣ်ဆၣ် သနာ်က့, ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်ဒီးဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီသ့ၣ်တဖၣ် အါမံၤဒီးလၢတၢ်န့ၣ်အဃိလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်ပာ်ကဲလၢအလီၤဆီန့ၣ်လီၤ. တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢ ဆူၣ်ချ့ 

ကဟုကယာ်အဖီခိၣ်အံၤ တမ့ၢ်အပၣ်ဃုာ်ထဲနီၢ်ခိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတၢ်ထီၣ်ဒုးသ့တဖၣ်ဘၣ်, ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤပျံၤမၤဖုးလၢကမၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး, တၢ်မၤနိးမၤဘျးတၢ်, တၢ်မၤတံတာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်, ဖီၣ်ဃာ် မ့တမ့ၢ် သူကမၣ်, ဒီး မၢဆူၣ်ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢကမၤတၢ်လၢအထီဒါ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်

1. တဘၣ်ထီဒါ, မၤဘၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် မၤသံပှၤလၢအဘၣ်ဒိ ဒီး ဆိးက့, မ့ၢ်ကမျၢၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် သုးမ့ၢ်ဂ့ၤ, တံၤသကိးမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် ဒုၣ်ဒါမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်အိၣ်သးကိးမံၤဒဲးအဖီလာ်န့ၣ်တဂ့ၤ.

2. ထၢဖှိၣ်ဝာ်ဖှိၣ်ဒီးကဟုကယာ် ပှၤလၢအဘၣ်ဒိဒီးဆိးက့လၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်မၤယံာ်မၤနီၢ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်မဲာ်န့ၣ်တက့ၢ်.

3. တဘၣ်ထီဒါ, မၤပျံၤမၤဖုး မ့တမ့ၢ် ဖီၣ်ဆူၣ်ဃာ်ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် မၢဆူၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ကမၤတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအထီဒါအဝဲသ့ၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီတဂ့ၤ.

4. တဘၣ်ထီၣ်ဒုးဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ.

5. ပာ်ကဲဒီးဒီသဒၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီတဖၣ်တက့ၢ်.

6. တဘၣ်သူဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ သုးတၢ်ပညိၣ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤအဂီၢ်တဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လီၤမၢ်ကွံာ်သ့လီၤ.

7. တဘၣ်သူတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ သုးတၢ်ပညိၣ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤအဂီၢ်တဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လီၤမၢ်ကွံာ်သ့လီၤ.

8. ဖဲတၢ်အိၣ်သးလၢတၢ်ဒီသဒၢလီၤမၢ်ကွံာ်အပူၤန့ၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဆိဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကသုးအသးအံၤ ကြၢးဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိအီၤတချုးတၢ်ထီၣ်ဒုးန့ၣ်လီၤ.

9. တဘၣ်သူတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ပနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအတဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်န့ၣ်တဂ့ၤ.

10. ဟံးန့ၢ်တၢ်နီၣ်ထိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကမၤလီၤတံၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်တဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ်သပှၢ်ပှၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒီသဒၢဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်လၢအလ့ၤတုၤလ့ၤတီၤအံၤ လိၣ်ဘၣ်ဝဲသပှၢ်ပှၢ်လၢ ကမျၢၢ်တဖၣ်ဒီးပှၤဒုးတၢ်ယၤတၢ်တဖၣ် ခံကပၤလိာ်လၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်အပူ, ဘၣ်ဆၣ် သနာ်က့, ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်ဒီးဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီသ့ၣ်တဖၣ် အါမံၤဒီးလၢတၢ်န့ၣ်အဃိလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်ပာ်ကဲလၢအလီၤဆီန့ၣ်လီၤ. တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢ ဆူၣ်ချ့ ကဟုကယာ်အဖီခိၣ်အံၤ တမ့ၢ်အပၣ်ဃုာ်ထဲနီၢ်ခိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတၢ်ထီၣ်ဒုးသ့တဖၣ်ဘၣ်, ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤပျံၤမၤဖုးလၢကမၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး, တၢ်မၤနိးမၤဘျးတၢ်, တၢ်မၤတံတာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်, ဖီၣ်ဃာ် မ့တမ့ၢ် သူကမၣ်, ဒီး မၢဆူၣ်ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢကမၤတၢ်လၢအထီဒါ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်

  1. တဘၣ်ထီဒါ, မၤဘၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် မၤသံပှၤလၢအဘၣ်ဒိ ဒီး ဆိးက့, မ့ၢ်ကမျၢၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် သုးမ့ၢ်ဂ့ၤ, တံၤသကိးမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် ဒုၣ်ဒါမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်အိၣ်သးကိးမံၤဒဲးအဖီလာ်န့ၣ်တဂ့ၤ.
  2. ထၢဖှိၣ်ဝာ်ဖှိၣ်ဒီးကဟုကယာ် ပှၤလၢအဘၣ်ဒိဒီးဆိးက့လၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်မၤယံာ်မၤနီၢ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်မဲာ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  3. တဘၣ်ထီဒါ, မၤပျံၤမၤဖုး မ့တမ့ၢ် ဖီၣ်ဆူၣ်ဃာ်ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် မၢဆူၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ကမၤတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအထီဒါအဝဲသ့ၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီတဂ့ၤ.
  4. တဘၣ်ထီၣ်ဒုးဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ.
  5. ပာ်ကဲဒီးဒီသဒၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီတဖၣ်တက့ၢ်.
  6. တဘၣ်သူဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ သုးတၢ်ပညိၣ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤအဂီၢ်တဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လီၤမၢ်ကွံာ်သ့လီၤ.
  7. တဘၣ်သူတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ သုးတၢ်ပညိၣ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤအဂီၢ်တဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လီၤမၢ်ကွံာ်သ့လီၤ.
  8. ဖဲတၢ်အိၣ်သးလၢတၢ်ဒီသဒၢလီၤမၢ်ကွံာ်အပူၤန့ၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဆိဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကသုးအသးအံၤ ကြၢးဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိအီၤတချုးတၢ်ထီၣ်ဒုးန့ၣ်လီၤ.
  9. တဘၣ်သူတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ပနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအတဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်န့ၣ်တဂ့ၤ.
  10. ဟံးန့ၢ်တၢ်နီၣ်ထိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကမၤလီၤတံၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်တဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့ကဟုကယာ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ်သပှၢ်ပှၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Learn with Principles of Humanity

ဖဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဆၢကတီၢ်အပူၤန့ၣ် နကဘၣ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်နသ့ၣ်ညါဧါ.

Related documentation

Health Care Fact Sheet - ICRC

06/07/2022

International legal framework for the protection of health care in times of armed conflict

06/07/2022

Domestic normative frameworks for the protection of health care

06/07/2022

Load more