မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီတဖၣ်

မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီတဖၣ်

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

"မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီ" အခီပညီမ့ၢ်ဝဲဒၣ် မ့ၢ်မ့ၣ်ပိၢ်တခါလၢဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢကပိၢ်ဖးထီၣ်ဖဲပှၤကညီအိၣ်ဝဲ, အိၣ်ဘူးဝဲ မ့တမ့ၢ် ဖီၣ်ဘၣ်ဝဲအဆၢကတီၢ် ဒီး ကဒုးက့ကွဲၣ်ပှၤကညီ, မၤဘၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် မၤသံပှၤကညီတဂၤ မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အအံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃံးဃာ်အီၤလၢ IHL အဖီလာ် 

ခီဖျိအဝဲသ့ၣ်အကံၢ်အစီလၢကမၤဘၣ်ဒိတၢ်လၢတၢ်ကွၢ်မဲာ်တအိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲမ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိ ပှၤကညီတဖၣ်ဘၣ်တၢ်သူအီၤအခါ, တၢ်ကဟုကယာ်လီၤဆီကဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤဒ်သိးကမၤဆံးမၤစှၤအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်လၢအတၢ်ကွၢ်မဲာ်တအိၣ်လၢ ကမျၢၢ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်

1. တဘၣ်သူ မ့ၣ်ပိၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဟဲပိၢ်ထီၣ်ခီဖျိပှၤကညီတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအိၣ်ထီၣ်အခါ ဒီး မ့ၢ်ပိၣ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီတဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤအဖီလာ်တဂ့ၤ.
 
2. တဘၣ်မၤ မ့တမ့ၢ် ထုးထီၣ် မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ.
 
3. လ့ၤတက့ၤတဘၣ်ဟံးန့ၢ်, ဒိးန့ၢ်, ပှ့ၤ, ဟ့ၣ်, လဲလိာ် မ့တမ့ၢ် ဆါ မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်, မ့မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ်လၢနမၤတၢ်အံၤဒီးသိၣ်မှံၤတဖၣ်.
4. တဘၣ်ပာ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် ဟံးဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ.
 
5. မၤအဂ့ၤကတၢၢ်ဒ်သိးကတြီဆၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢကသုး မ့တမ့ၢ် သူမ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ် တဖၣ်လၢနလီၢ်ကဝီၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.
 
6. မၤနီၣ်, ကွဲးနီၣ် ဒီး တီၣ်ဖျါထီၣ်ဆူနပှၤပၢဆှၢတၢ်ခိၣ်နၢ်ဘၣ်ဃးလီၢ်ကဝီၤသ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လၢနသ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်လၢအိၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 
7. ဟ့ၣ်ပလီၢ်ကမျၢၢ်ဒီးပှၤတဝၢသ့ၣ်တဖၣ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖိသၣ်တဖၣ်, ဘၣ်ဃးမ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ် တဖၣ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်ဒီး မၢအိၣ်ယံၤယံၤလၢတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 
8. မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤလၢတၢ်မၤပျီမ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 
9. တိစၢၤမၤစၢၤပှၤလၢတူၢ်ဘၣ်တ့ၢ်မ့ၣ်ပိၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အသ့ဖဲနမၤစၢၤသ့, ပာ်သူၣ်ပာ်သးတိၢ်နီၣ်ဃာ်လၢ အဝဲ
သ့ၣ်ကြၢးဒီးတၢ်ပာ်ကဲဒီးတၢ်သးကညီၤန့ၣ်တက့ၢ်.
 
10. ဒုးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ဒီး ရှဲပၠး တၢ်တြီဘၣ်ဃးမ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်ဆူ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနသဂၢၢ်ထံၣ်ဘၣ် - ပှၤဒုးတၢ်ယၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီတဖၣ်

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

"မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီ" အခီပညီမ့ၢ်ဝဲဒၣ် မ့ၢ်မ့ၣ်ပိၢ်တခါလၢဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢကပိၢ်ဖးထီၣ်ဖဲပှၤကညီအိၣ်ဝဲ, အိၣ်ဘူးဝဲ မ့တမ့ၢ် ဖီၣ်ဘၣ်ဝဲအဆၢကတီၢ် ဒီး ကဒုးက့ကွဲၣ်ပှၤကညီ, မၤဘၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် မၤသံပှၤကညီတဂၤ မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အအံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃံးဃာ်အီၤလၢ IHL အဖီလာ် ခီဖျိအဝဲသ့ၣ်အကံၢ်အစီလၢကမၤဘၣ်ဒိတၢ်လၢတၢ်ကွၢ်မဲာ်တအိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲမ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိ ပှၤကညီတဖၣ်ဘၣ်တၢ်သူအီၤအခါ, တၢ်ကဟုကယာ်လီၤဆီကဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤဒ်သိးကမၤဆံးမၤစှၤအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်လၢအတၢ်ကွၢ်မဲာ်တအိၣ်လၢ ကမျၢၢ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်

  1. တဘၣ်သူ မ့ၣ်ပိၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဟဲပိၢ်ထီၣ်ခီဖျိပှၤကညီတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအိၣ်ထီၣ်အခါ ဒီး မ့ၢ်ပိၣ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီတဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤအဖီလာ်တဂ့ၤ.
  2. တဘၣ်မၤ မ့တမ့ၢ် ထုးထီၣ် မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ.
  3. လ့ၤတက့ၤတဘၣ်ဟံးန့ၢ်, ဒိးန့ၢ်, ပှ့ၤ, ဟ့ၣ်, လဲလိာ် မ့တမ့ၢ် ဆါ မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်, မ့မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ်လၢနမၤတၢ်အံၤဒီးသိၣ်မှံၤတဖၣ်.
  4. တဘၣ်ပာ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် ဟံးဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ.
  5. မၤအဂ့ၤကတၢၢ်ဒ်သိးကတြီဆၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢကသုး မ့တမ့ၢ် သူမ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ် တဖၣ်လၢနလီၢ်ကဝီၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.
  6. မၤနီၣ်, ကွဲးနီၣ် ဒီး တီၣ်ဖျါထီၣ်ဆူနပှၤပၢဆှၢတၢ်ခိၣ်နၢ်ဘၣ်ဃးလီၢ်ကဝီၤသ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လၢနသ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်လၢအိၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  7. ဟ့ၣ်ပလီၢ်ကမျၢၢ်ဒီးပှၤတဝၢသ့ၣ်တဖၣ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖိသၣ်တဖၣ်, ဘၣ်ဃးမ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ် တဖၣ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်ဒီး မၢအိၣ်ယံၤယံၤလၢတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  8. မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤလၢတၢ်မၤပျီမ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  9. တိစၢၤမၤစၢၤပှၤလၢတူၢ်ဘၣ်တ့ၢ်မ့ၣ်ပိၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အသ့ဖဲနမၤစၢၤသ့, ပာ်သူၣ်ပာ်သးတိၢ်နီၣ်ဃာ်လၢ အဝဲ
  10. ဒုးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ဒီး ရှဲပၠး တၢ်တြီဘၣ်ဃးမ့ၣ်ပိၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်ဆူ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနသဂၢၢ်ထံၣ်ဘၣ် - ပှၤဒုးတၢ်ယၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Learn with Principles of Humanity

ဖဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဆၢကတီၢ်အပူၤန့ၣ် နကဘၣ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်နသ့ၣ်ညါဧါ.

Related documentation

Explosive Weapons - Burmese

06/07/2022

Explosive Weapons - Shan

06/07/2022

Explosive Weapons - Taang

06/07/2022

Geneva Call Landmine Poster

06/07/2022

Load more