ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေး

ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေး

အဲဒါကဘာလဲ?

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ၏အကျိုးဆက်များကို ကလေးတို့သည် အထူးသဖြင့်ခုခံနိုင်စွမ်းနည်းသည်။ ကလေးများသည် သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်း၊ မိဘမဲ့ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်း၊ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံစားခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကလေးစစ်သားများအဖြစ်စုဆောင်းခံရခြင်းနှင့် အသုံးပြုခံရခြင်း နှင့်
နက်ရှိုင်းသည့်စိတ်ဒဏ်ရာတို့နှင့်ကျန်ခဲ့ကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဓလေ့ထုံး တမ်းဥပဒေ ၏စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့်ထိခိုက်သည့်ကလေးများသည် နိုင်ငံတကာဖြစ်သည့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ နှင့် နိုင်ငံတကာမဟုတ်သည့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ နှစ်ခု စလုံးတွင် အထူးအလေးထားမှုနှင့်အကာအကွယ်ပေးမှုတို့ကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အဓိက စည်းမျဉ်းများ

1. ကလေးများအား တိုက်ခိုက်ရေး သို့မဟုတ် တိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒအလျောက်ပြုလုပ်လျှင်ပင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

2. ကလေးသူငယ်များအား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ပတ်သက်ရန် မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ အတင်းအကြပ် မပြုပါနှင့်။

3. အသက် 18 နှစ်အောက် ကလေးများအား ၎င်းတို့ သဘောဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်လျှင်ပင် လက်နက်ကိုင်တပ်သို့ စစ်သားစုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်မပြုပါနှင့်။

4. မတတ်သာသည့်အဆုံးဖြစ်မှသာလျှင် ကလေးများအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသင့်သည်။
 
5. ကလေးများကို ဘယ်တော့မှ မကွပ်မျက်ပါနှင့်။
 
6. လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကလေးငယ်များ ထွက်ခွာသည့်အခါ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ လုပ်ဆောင်ရမည်။
 
7. ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များကို မတိုက်ခိုက်ပါနှင့်။
 
8. ကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များကို မည်သည့် စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အသုံးမပြုပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့သည် တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်မှုအား ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
 
9. စစ်တပ်များ နှင့် စစ်တပ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအနီးတွင် အခြေကုပ် ခြင်းမပြုပါနှင့်။
 
10. ကျောင်းသားများ၊ ဆရာဆရာမများ နှင့်ပညာရေးတွင်ပါဝင်သည့်အခြားသူများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအကြမ်းဖက်မှုများကို ကျူးလွန်ခြင်းတို့မပြုပါနှင့်။
ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေး

အဲဒါကဘာလဲ?

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ၏အကျိုးဆက်များကို ကလေးတို့သည် အထူးသဖြင့်ခုခံနိုင်စွမ်းနည်းသည်။ ကလေးများသည် သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်း၊ မိဘမဲ့ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်း၊ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံစားခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကလေးစစ်သားများအဖြစ်စုဆောင်းခံရခြင်းနှင့် အသုံးပြုခံရခြင်း နှင့် နက်ရှိုင်းသည့်စိတ်ဒဏ်ရာတို့နှင့်ကျန်ခဲ့ကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဓလေ့ထုံး တမ်းဥပဒေ ၏စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့်ထိခိုက်သည့်ကလေးများသည် နိုင်ငံတကာဖြစ်သည့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ နှင့် နိုင်ငံတကာမဟုတ်သည့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ နှစ်ခု စလုံးတွင် အထူးအလေးထားမှုနှင့်အကာအကွယ်ပေးမှုတို့ကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အဓိက စည်းမျဉ်းများ

  1. ကလေးများအား တိုက်ခိုက်ရေး သို့မဟုတ် တိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒအလျောက်ပြုလုပ်လျှင်ပင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
  2. ကလေးသူငယ်များအား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ပတ်သက်ရန် မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ အတင်းအကြပ် မပြုပါနှင့်။
  3. အသက် 18 နှစ်အောက် ကလေးများအား ၎င်းတို့ သဘောဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်လျှင်ပင် လက်နက်ကိုင်တပ်သို့ စစ်သားစုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်မပြုပါနှင့်။
  4. မတတ်သာသည့်အဆုံးဖြစ်မှသာလျှင် ကလေးများအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသင့်သည်။
  5. ကလေးများကို ဘယ်တော့မှ မကွပ်မျက်ပါနှင့်။
  6. လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကလေးငယ်များ ထွက်ခွာသည့်အခါ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ လုပ်ဆောင်ရမည်။
  7. ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များကို မတိုက်ခိုက်ပါနှင့်။
  8. ကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များကို မည်သည့် စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အသုံးမပြုပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့သည် တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်မှုအား ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
  9. စစ်တပ်များ နှင့် စစ်တပ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအနီးတွင် အခြေကုပ် ခြင်းမပြုပါနှင့်။
  10. ကျောင်းသားများ၊ ဆရာဆရာမများ နှင့်ပညာရေးတွင်ပါဝင်သည့်အခြားသူများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအကြမ်းဖက်မှုများကို ကျူးလွန်ခြင်းတို့မပြုပါနှင့်။

Learn with Principles of Humanity

ပဋိပက္ခအတွင်း အရပ်သားများအားမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကို သင်သိပါသလား?

ဆက်နွယ်သော စာတမ်းများ

Legal Protection of Children in Armed Conflict

07/06/2022

Comic Book Shan

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022

Geneva Call Child Protection

07/06/2022

Geneva Call Notebook

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022