Prohibition of sexual violence Quiz

ဘည်ဒံန်ခြဲ ကဆီုဝ်‌ရေဲန်ဇေဝ် တေဲင်လိင်

က်ုန်မိုႈအဓိပ္ပါယ် အိုမ်ကြောႈ ကဆီုဝ်ဘည်ရေဲန်ဇေဝ် နဘာည်းတေဲင်လိင်နီန် အ်ုန်ညှံမ်မိူဝ်ႈမ ဘည်ဆဖေါဘ္လပ္လေႈအူန်း ကုင်တောန်ကုင်ဂဲ။ အီနီန်မိုႈ တေဲင်အီပ်ုန်၊ အီမာည်း၊ ကောန်ရပျာ ဆာ်အာဝ်မိုႈ တေဲင်ကောန်အီမာည်းဂဲ ဘည်နငံန်းတေဲင်အီး၊ ဘည်နမှာည်ဟာဝ်းတေဲင်လိင်၊ ဘည်ကဇိူရ်ႈကယံင်းတိုအီး ကဆီုဝ်ဘည်လိုတေဲင်လိင်ဒီန်၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇကဲ‌ရေဲန်မာအျံရ် ယံင်း‌ဒေဟောမ်တိုမိူဝ်ႈ၊ ဘည်အဓမ္မ ဆူည်ႇအီးမိူဝ်ႈ ဆံန်ထေ၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇအီးပဇောႈ ဆံန်ထေ၊ ဘည်ကပျံဝ်းဆူည်ႇအီး ဆိုႇကတ်ုတ် ဆနာႇကောန်၊ ဘည်ကစာပ်ဒဲႈ ခနားယံင်နှာမ်အရာင်း၊ ဘည်အဓမ္မဆူည်ႇအီးခံတ်လည်လာည်း၊ ဘည်တက်ုတ်ထီပ် နဘာည်းကဆီုဝ်တေဲင်လိင် ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဒါရဒေင်အူနဲအူနဲ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း ကဆီုဝ်တေဲင်လိင်ကဲဒီန် ဆာ်ကကည်းတိူရ်ႈ က်ုန်ကဆဝ်းတအူကဒါႇ အ်ုန်မိုႈဒိုည်ႇ ရေဲန်ဇေဝ်နဘာည်း တေဲင်လိင်ကဲဒီန်ယာ့်။