လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး

လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး

လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး ဆိုစွာ ဇာလေ

လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး ဆိုစွာကို တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနန့် သဖောတူလက်ခံထားရေ အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်တော့ မဟိပါ။ လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး ဆိုစွာမှာ မုဒိမ်းကျင့်စွာ၊ လိင်ကျွန်ပြုစွာ၊ လိင်မှု ကိစ္စရပ်တိအတွက် လူကုန်ကူးစွာ၊ အဓမ္မ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ခိုင်းစွာ၊ အဓမ္မ ကိုယ်ဝန်‌ဆောင်ခိုင်းစွာ၊ အဓမ္မ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခိုင်းစွာ၊ အဓမ္မ သားကြောဖြတ်ခိုင်းစွာ၊ သွီးရင်းသားရင်းနန့် အဓမ္မ စပ်ယှက်ခိုင်းစွာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်စွာနန့်၊ အရာအရာ ယင်းရို့နှုန်းနှုန်း ပြင်းထန်ရေ၊ မမာ့၊ ယောက်ျား၊ မမချေ၊ မောင်စိတ်ကေရို့ကို ကျူးလွန်ရေ လိင်အကြမ်းဖက်မှု ပုံစံတိ ပါဝင်ပါရေ။

(ခ) အဓိက စည်းမျဉ်းတိ

၁။ အခြီအနီ၊ အချိန်အခါ အားလုံးမှာ လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါရေ။

၂။ လိုရာလူ (မမာ့၊ ယောက်ျား၊ မမချေ၊ မောင်စိတ်ကေ) ကို ဖြစ်ဖြစ် လိင်အကြမ်းဖက်မှု မကျူးလွန်ရ။

၃။ ကာယိန္ဒြေ ပျက်ယွင်းစီရေ လိုရာပိုင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုကဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားတိ၊ မမာ့တိ၊ မောင်စိတ်ကေတိ၊ မသူငယ်တိကို ကာကွယ်ပီးရဖို့။

၄။ ကိုယ့်နီရပ်တွင်းက လိင်အကြမ်းဖက်မှုတိကို တားဆီးဖို့နန့် တုံ့ပြန်ဖို့အတွက် လုပ်နိုင်စွာမှန်သမျှကို လုပ်ဆောင်ပါ။

၅။ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရလူတိကို လိင်အကြမ်းဖက်မှုကနီ ကာကွယ်ပါ။

၆။ လိင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အမှုအခင်းတိကို အစီရင်ခံ တင်ပြပါ။

၇။ လိင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အမှုအခင်းတိကို လေ့လာစုံစမ်းပါ။

၈။ လိင်အကြမ်းဖက်ခံထားရရေ နစ်နာလူတိအတွက် လျှို့ဝှက်နှုတ်လုံပီးပြီး အကာအကွယ် ပီးပီးပါ။

၉။ လိင်အကြမ်းဖက်ခံထားရေ နစ်နာလူတိ လိုအပ်တေ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့တိ ဖြစ်တေ ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နာလန်ထနိုင်ရေး ဆိုင်ရာနန့် အရာ အကူအညီ၊ ဝန်ဆောင်မှုတိ ရနိုင်စီဖို့အတွက် အစီအမံတိ လုပ်ဆောင်ပါ။

၁၀။ လိင်အကြမ်းဖက်မှု လုပ်ရပ်တိစွာ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ်ကို ရာဇဝတ်မှုနန့် လူမျိုးပြတ် သုတ်သင်မှု (ဂျီနိုဆိုက်) ရို့လောက်ထိ သက်ရောက်၊ စာရင်းပေါက်နိုင်ပါရေ။

လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး

လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး ဆိုစွာ ဇာလေ

လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး ဆိုစွာကို တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနန့် သဖောတူလက်ခံထားရေ အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်တော့ မဟိပါ။ လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး ဆိုစွာမှာ မုဒိမ်းကျင့်စွာ၊ လိင်ကျွန်ပြုစွာ၊ လိင်မှု ကိစ္စရပ်တိအတွက် လူကုန်ကူးစွာ၊ အဓမ္မ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ခိုင်းစွာ၊ အဓမ္မ ကိုယ်ဝန်‌ဆောင်ခိုင်းစွာ၊ အဓမ္မ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခိုင်းစွာ၊ အဓမ္မ သားကြောဖြတ်ခိုင်းစွာ၊ သွီးရင်းသားရင်းနန့် အဓမ္မ စပ်ယှက်ခိုင်းစွာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်စွာနန့်၊ အရာအရာ ယင်းရို့နှုန်းနှုန်း ပြင်းထန်ရေ၊ မမာ့၊ ယောက်ျား၊ မမချေ၊ မောင်စိတ်ကေရို့ကို ကျူးလွန်ရေ လိင်အကြမ်းဖက်မှု ပုံစံတိ ပါဝင်ပါရေ။

(ခ) အဓိက စည်းမျဉ်းတိ

  1. ၁။ အခြီအနီ၊ အချိန်အခါ အားလုံးမှာ လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါရေ။
  2. ၂။ လိုရာလူ (မမာ့၊ ယောက်ျား၊ မမချေ၊ မောင်စိတ်ကေ) ကို ဖြစ်ဖြစ် လိင်အကြမ်းဖက်မှု မကျူးလွန်ရ။
  3. ၃။ ကာယိန္ဒြေ ပျက်ယွင်းစီရေ လိုရာပိုင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုကဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားတိ၊ မမာ့တိ၊ မောင်စိတ်ကေတိ၊ မသူငယ်တိကို ကာကွယ်ပီးရဖို့။
  4. ၄။ ကိုယ့်နီရပ်တွင်းက လိင်အကြမ်းဖက်မှုတိကို တားဆီးဖို့နန့် တုံ့ပြန်ဖို့အတွက် လုပ်နိုင်စွာမှန်သမျှကို လုပ်ဆောင်ပါ။
  5. ၅။ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရလူတိကို လိင်အကြမ်းဖက်မှုကနီ ကာကွယ်ပါ။
  6. ၆။ လိင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အမှုအခင်းတိကို အစီရင်ခံ တင်ပြပါ။
  7. ၇။ လိင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အမှုအခင်းတိကို လေ့လာစုံစမ်းပါ။
  8. ၈။ လိင်အကြမ်းဖက်ခံထားရရေ နစ်နာလူတိအတွက် လျှို့ဝှက်နှုတ်လုံပီးပြီး အကာအကွယ် ပီးပီးပါ။
  9. ၉။ လိင်အကြမ်းဖက်ခံထားရေ နစ်နာလူတိ လိုအပ်တေ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့တိ ဖြစ်တေ ဆီးဖက်ဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နာလန်ထနိုင်ရေး ဆိုင်ရာနန့် အရာ အကူအညီ၊ ဝန်ဆောင်မှုတိ ရနိုင်စီဖို့အတွက် အစီအမံတိ လုပ်ဆောင်ပါ။
  10. ၁၀။ လိင်အကြမ်းဖက်မှု လုပ်ရပ်တိစွာ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ်ကို ရာဇဝတ်မှုနန့် လူမျိုးပြတ် သုတ်သင်မှု (ဂျီနိုဆိုက်) ရို့လောက်ထိ သက်ရောက်၊ စာရင်းပေါက်နိုင်ပါရေ။

Learn with Principles of Humanity

စစ်မက်ပဋိပက္ခတွင်းမှာ အရပ်သားတိကို ဇာပိုင် ကာကွယ်ရဖို့ ဆိုစွာကို သိပါလား?

Related documentation

Geneva Call Gender

06/07/2022

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Booklet: 15 Rules for Fighters (RU)

22/10/2021

Load more