Anti-personnel mines Quiz

“မဴင်ပျံမ်းတိုအီး”

“မဴင်ပျံမ်းတိုအီး”မိုႈ ဘည်ဂေါည်အူန်တိုအီး၊ ဘည်ကဒံပ်ကစံမ်တိုအီး ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဂေါႇမိုႈအီးငျားဒေဟာဝ်းလံက်အ်ုန် စီမိုႈမဴင်ရေဲန်ပ်ုန်ရေဲန် နံင်ပဒူႈရာင်ဒေ အ်ုန်ဆမား ပ်ုန်လူလှဲဝ်ႏ တည်းဇိူင်တိုပိုင်းအီး၊ ဒဲႈအီးကတူႈဖေး ဆာ်အာဝ်မိုႈ ဆမားပျံမ်းဝီုန် တိုအီးအူအီး ကာည်း တိုအီးဂီုန်းဂဲ။ ဂေါႇမိုႈဘည်အာဝ်ဆမား ကကာႈအီပေန်အီပဲန် ရခြူမ် IHL စီပဲန်လာ့် ထိင်ခြဲအူန်း မဴင်ဂဲဒီန်။ အခိင်နံင်ဒါ တမဴင်ဆမားပျံမ်းတိုအီးဒီန် ဘည်နံင်လံက်ဟာဝ်းအ်ုန် တေဲင်အီရဝ်အီဂါင် ကာည်း တေဲင်ဂြိုဂြါမ်အီရဝ်အီဂါင် မောအ်ုန်ကံပ်ဘြေ့ဟာဝ်း နံင်လိုဆဒိခြဲတ်အယ်ဒါ စီရေဲန်ဟာဝ်း။