International Humanitarian Law Quiz

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်လိၣ်ဘၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢ

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်လိၣ်ဘၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢ (IHL) န့ၣ် မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအမိၢ်ပှၢ်တခါ လၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ်လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် တၢ်လၢစုကဝဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အပူၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဝဲဒ်သိးကပာ်ပနီၣ်တြီဃာ် တၢ်တူၢ်ဘၣ် ခီၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအဟဲကဲထီၣ်သးခီဖျိစုကဝဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်, ဖဲလၢကျဲးစၢးမၤန့ၢ်တၢ်လၢကဒီသဒၢ ပှၤကညီအတၢ်အိၣ်မူဒီးအသူးအသ့ၣ်အလၤကပီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤဒီသဒၢပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးပှၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢအတနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်တၢ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်တဖၣ်အပူၤလၢၤဘၣ်အဂီၢ်ခံကပၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဒုးတၢ်ယၤ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤသ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤ သပှၢ်ပှၢ်လၢ ကပာ်ကဲဒီး မၤထွဲ IHL န့ၣ်လီၤ.